Regeringens arbetslöshetsmål

Skriftlig fråga 2015/16:791 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-12
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Den svenska arbetslösheten ligger i dag på 7,1 procent (SCB) säsongsrensat och utjämnat, vilket kan översättas till ungefär 345 000 personer. Regeringen har samtidigt ett mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, vilket med dagens arbetslöshetssiffror i EU endast nås om Sverige till dess minskar arbetslösheten med flera procentenheter. 

I regeringens egen budget slås fast att den föreslagna ekonomiska politiken leder till att sysselsättningen dämpas. De 32 000 traineejobb som utlovades i valrörelsen har hittills resulterat i ett dussintal platser. De extratjänster i kommuner och landsting som presenterats har små möjligheter att få in över 30 000 långtidsarbetslösa i varaktig sysselsättning. Den utlovade 90-dagarsgarantin för unga verkar dröja till slutet av mandatperioden. 

Snart är halva mandatperioden gången. Regeringens hittills föreslagna satsningar verkar inte nå upp till det uppsatta målet. Samtidigt finns möjligheten att andra EU-länder ytterligare pressar tillbaka arbetslösheten, vilket försämrar regeringens möjlighet att nå målet. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Är det arbetsmarknadsministerns ståndpunkt att det är möjligt för regeringen att uppnå målet om EU:s lägsta arbetslöshet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:791 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00282/SV

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:791 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Regeringens arbetslöshetsmål

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om det är möjligt för regeringen att uppnå målet om EU:s lägsta arbetslöshet.

Regeringens mål att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når lägst arbetslöshet i EU 2020 ligger fast. Målet tydliggör prioriteringarna för den ekonomiska politiken och det kommer att krävas ytterligare reformer för att pressa tillbaka arbetslösheten.

Utvecklingen på arbetsmarknaden är stark enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar. Sysselsättningen ökar i god takt, främst bland utrikes födda, samtidigt som arbetslösheten tydligt minskar, inte minst bland ungdomar. Även långtidsarbetslösheten minskar efter att ha bitit sig fast på mycket höga nivåer de senaste åren.

Samtidigt har förutsättningarna att nå målet om lägst arbetslöshet i EU 2020 blivit mer utmanande sedan våren 2013 när det först presenterades. Den tilltagande oron i omvärlden gör att många människor med skyddsbehov kommer till Sverige de närmaste åren. Denna befolkningstillväxt är välkommen eftersom den möter den demografiska utvecklingen samtidigt som den på längre sikt bedöms innebära fler sysselsatta och en starkare ekonomisk utveckling. Samtidigt tar det tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden vilket bedöms leda till en initialt högre arbetslöshet.

Mot denna bakgrund kommer regeringen att återkomma med ytterligare åtgärder för högre sysselsättning och varaktigt lägre arbetslöshet i kommande budgetpropositioner.

Stockholm den 24 februari 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.