Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Skriftlig fråga 2019/20:344 av Adnan Dibrani (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-11-08
Överlämnad
2019-11-08
Anmäld
2019-11-12
Svarsdatum
2019-11-20
Sista svarsdatum
2019-11-20
Besvarad
2019-11-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När det gäller sexualbrott mot barn börjar preskriptionstiden att räknas från den dag då barnet vuxit upp och fyller 18 år, inte från den dag då brottet begicks. Det här är i grunden en rimlig ordning. En preskriptionstid som räknades från och med den dag då brottet begicks vore djupt orättvist mot brottsoffret av det enkla skälet att ett barn inte själv ska behöva ansvara för att söka upprättelse för det brott han eller hon själv fallit offer för.

Men här finns också en problematik. Trauma och skam kopplat till våld eller övergrepp i unga år kan sitta i avsevärt längre än den preskriptionstid som gäller i dag, trots att preskriptionstiden börjar räknas från och med 18-årsdagen. Den som har blivit utsatt som barn eller ungdom kanske inte har modet att lätta sitt hjärta förrän långt, långt senare.

Precis som vissa sår kanske aldrig läker bör hotet om vissa påföljder aldrig försvinna. Därför behöver vi ta bort preskriptionstiden helt för grova brott mot barn. Vi kan inte ha en ordning där dessa brott läggs till handlingarna med tiden som orsak.

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om höjt straff för grovt barnpornografibrott och avskaffad preskription för vissa allvarliga brott mot barn.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer det aviserade lagförslaget om borttagen preskriptionstid för grova brott mot barn att överlämnas till riksdagen?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:344 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Ju2019/03669/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:344 av Adnan Dibrani (S) Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Adnan Dibrani har frågat mig när det aviserade lagförslaget om borttagen preskriptionstid för grova brott mot barn kommer att överlämnas till riksdagen.

Det är angeläget att allvarliga brott inte förblir ostraffade. Detta gäller i synnerhet om brottet riktar sig mot ett barn. Reglerna måste vara utformade så att lagföring kan ske i dessa fall även om det har gått lång tid. En gärningsman ska veta att om han begår övergrepp mot ett barn, så kan lagen nå honom även långt in i framtiden.

I mitten av oktober 2019 beslutade regeringen därför en lagrådsremiss med förslag om avskaffad preskription för våldtäktsbrott och vissa andra allvarliga brott, om de begåtts mot ett barn.

Arbete pågår nu med att ta fram en proposition med förslag om bl.a. avskaffad preskription för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott mot barn. Avsikten är att lämna en proposition till riksdagen kring årsskiftet.

Stockholm den 19 november 2019

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.