Till innehåll på sidan

Positionsbestämning av personer i känslig verksamhet

Skriftlig fråga 2018/19:597 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2019-04-29
Överlämnad
2019-04-30
Anmäld
2019-05-02
Sista svarsdatum
2019-05-08
Svarsdatum
2019-05-10
Besvarad
2019-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Dagens Nyheter rapporterade nyligen att hundratusentals svenskar får sin position loggad via gps och att informationen rapporteras till utländska servrar. Detta gäller även flera personer som arbetar inom känslig verksamhet som försvaret, Säkerhetspolisen eller kärnkraftverk. Möjligheten att genomföra positionering både på arbetsplatsen och i hemmet gör att enskilda individer lätt kan identifieras.

Problemet är känt sedan tidigare fall, även utomlands, där till exempel soldaters deltagande i internationella insatser har kunnat loggas. De berörda myndigheterna i Sverige har olika policy när det gäller hur anställda får hantera sina mobiltelefoner och i vilken utsträckning dessa får användas på arbetet.

Frågan om positionering av personer inom känslig verksamhet belyser en av många utmaningar som är förknippade med införandet av ny teknik som förenklar människors liv men samtidigt kan medföra säkerhetsrisker. Det behövs en större medvetenhet kring dessa risker och samtidigt ett strukturerat förhållningssätt och regelverk för att kunna hantera dem.

Jag skulle med anledning av ovanstående vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att riskerna med positionsbestämning och möjlig identifiering av personer som arbetar i verksamhet som är känslig för rikets säkerhet ska kunna hanteras?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:597 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)Ju2019/01692

/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:597 av Beatrice Ask (M)
Positionsbestämning av personer i känslig verksamhet

Beatrice Ask har frågat försvarsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att riskerna med positionsbestämning och möjlig identifiering av personer som arbetar inom verksamhet som är känslig för rikets säkerhet ska kunna hanteras. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

Det är centralt att personer som arbetar inom säkerhetskänslig verksamhet är medvetna om de risker modern teknik kan medföra, både för dem själva och för verksamheten. Det är även av stor vikt att man inom andra verksamheter har en adekvat nivå på sin informationssäkerhet, också avseende mobila enheter.

För att förstärka skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft den 1 april 2019. Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av säkerhetskänslig verksamhet och innebär en förstärkning av skyddet mot bland annat spioneri och sabotage. Lagen gäller för verksamheter som drivs i såväl offentlig som privat regi och innebär att verksamhetsutövarna har ett eget ansvar att göra en säkerhetsskyddsanalys och fastställa vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas utifrån sina skyddsvärden i relation till säkerhetshot och sårbarheter. Enligt lagen ska det också säkerställas att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet ska ha tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. Vid behov kan berörda aktörer söka stöd och råd hos Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och övriga tillsynsmyndigheter.

När insamlad platsinformation används på ett sätt som innebär behandling av personuppgifter kan EU:s dataskyddsförordning (GDPR) vara tillämplig. Förordningen ställer krav som måste vara uppfyllda för att personuppgifter ska få behandlas. Datainspektionen, som. utövar tillsyn över att reglerna i dataskyddsförordningen följs, har för närvarande ett pågående tillsynsärende som gäller hantering av insamlad platsinformation. Jag ser fram emot att ta del av slutsatserna i det ärendet.

Det pågår ett aktivt arbete med säkerhetsskyddsfrågor bland berörda aktörer. Frågan är prioriterad av regeringen och jag avser att följa utvecklingen noga.

Stockholm den 10 maj 2019

Mikael Damberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.