Pornografi på Postens utlämningsställen

Skriftlig fråga 2008/09:883 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld
2009-04-24
Inlämnad
2009-04-24
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar anmält
2009-05-06
Besvarad
2009-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 24 april

Fråga

2008/09:883 Pornografi på Postens utlämningsställen

av Peter Pedersen (v)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det har kommit till min kännedom att Posten samarbetar med utlämningsställen som säljer grov porr – detta trots att Posten enligt uppgift skriver avtal med utlämningsställena där de förbinder sig att inte saluföra pornografi. Pornografins budskap är att kvinnor är en handelsvara för mäns sexualitet, som det står dem fritt att köpa, förbruka och göra sig av med. På så sätt blir pornografin liksom prostitutionen en del av mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Forskning tyder även på att exponering för pornografi leder till avtrubbning inför våld mot kvinnor samt föreställningar om att kvinnor vill bli våldtagna. Därför är det självfallet totalt oacceptabelt att Postens utlämningsställen säljer porr. Människor ska kunna utföra sina postärenden utan att behöva bli kränkta genom att exponeras för ett pornografiskt utbud.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Postens utlämningsställen ska upphöra med att saluföra pornografi?

Svar på skriftlig fråga 2008/09:883 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 6 maj

Svar på fråga

2008/09:883 Pornografi på Postens utlämningsställen

Näringsminister Maud Olofsson

Peter Pedersen har frågat statsrådet Åsa Torstensson vilka åtgärder hon avser att vidta för att Postens utlämningsställen ska upphöra med att saluföra pornografi.

Frågeställaren menar att Posten har avtal med sina postombud som förbjuder dessa att sälja pornografi.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Först vill jag säga att frågeställarens uppgifter om avtalen i fråga inte är helt korrekta. Postombud är inte förbjudna att sälja pornografi men får inte exponera sådana produkter i närheten av Postens disk och material.

Jag delar dock frågeställarens uppfattning om att man bör kunna hämta och lämna sin post utan att exponeras för pornografi. Helt i linje med detta gör Posten en noggrann granskning av ombudets lokaler innan avtal ingås, där man alltså även ställer krav på att material som kan väcka anstöt inte får finnas i närheten av Postens material. Utöver det utför Posten regelbundna kontroller av sina postombud.

Uppföljningen av avtalen är dock en operativ fråga som Postens styrelse och ledning ansvarar för. Om det finns postombud som har brutit mot avtalet med Posten förutsätter jag att styrelse och ledning vidtar de åtgärder som krävs för att avtalen efterlevs.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.