Plattformsdirektivet

Skriftlig fråga 2022/23:746 av Ciczie Weidby (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-01
Överlämnad
2023-06-01
Anmäld
2023-06-02
Svarsdatum
2023-06-07
Sista svarsdatum
2023-06-07
Besvarad
2023-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Paulina Brandberg (L)

 

Den 12–13 juni ska EU-ländernas arbetsmarknadsministrar, inom ramen för Europeiska unionens råd, rösta om EU-kommissionens förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbetare (plattformsdirektivet).

I dag arbetar omkring 28 miljoner människor inom plattformsekonomin i EU. En majoritet av dem arbetar under mycket osäkra förhållanden och till mycket låga löner. Plattformsdirektivet skulle, om det genomförs i sin ursprungliga form, ge miljoner plattformsarbetare i EU ökad trygghet på arbetsmarknaden. Genom den föreslagna anställningspresumtionen skulle en stor del av plattformsarbetarna klassificeras som arbetstagare – med de rättigheter och skyldigheter som följer av detta. Vänsterpartiet välkomnar en sådan utveckling.

Under det svenska ordförandeskapet i EU har regeringen haft ansvar för att samla EU-länderna kring plattformsdirektivet. Den 24 januari utfrågades biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i EU-parlamentet. Brandberg lovade då att det svenska ordförandeskapet prioriterar frågan och räknar med en uppgörelse i mars eller juni. Brandberg framhöll vidare att det är regeringens absoluta ambition att nå en gemensam position bland EU-länderna under det svenska ordförandeskapet (Europaportalen, den 24 januari 2023). Vänsterpartiet kan konstatera att den svenska regeringen varken har prioriterat frågan eller lyckats med uppgiften att förhandla fram en gemensam position.

Enligt uppgifter i medier är EU-länderna djupt splittrade inför det kommande mötet i rådet: Ett antal länder, företrädda av Spanien och Nederländerna, vill genomföra direktivet i sin ursprungliga form i syfte att stärka plattformsarbetarnas rättigheter. Andra länder, företrädda av Frankrike och Polen, säger nej till detta. Möjligheterna att nå en gemensam position som på allvar stärker plattformsarbetares rättigheter är således begränsade.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Paulina Brandberg:

 

På vilket sätt avser statsrådet att verka för att EU:s arbetsmarknadsministrar ska enas om ett direktiv som stärker plattformsarbetarnas rättigheter och trygghet i enlighet med EU-kommissionens ursprungliga förslag?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:746 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)

A2023/00857 Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:746 av Ciczie Weidby (V) Plattformsdirektivet

Ciczie Weidby har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att EU:s arbetsmarknadsministrar ska enas om ett direktiv som stärker plattformsarbetarnas rättigheter och trygghet i enlighet med EU-kommissionens ursprungliga förslag.

Sverige leder nu förhandlingarna i ministerrådet om ett direktiv som syftar till att förbättra arbetsvillkoren vid plattformsarbete. Förslaget till direktiv omfattar i huvudsak tre olika områden: förebyggande och adressering av felaktig klassificering av anställningsstatus, regler för algoritmisk verksamhetsledning samt förbättrad insyn och transparens gällande plattformsföretag.

Som ordförande kunde vi inledningsvis konstatera att det rådde enighet om många delar av direktivet, men att mer arbete behövdes i de inledande kapitlen. Förhandlingen om plattformsdirektivet har därför fortsatt i hög takt under våren med flera möten på teknisk nivå i rådsarbetsgruppen för sociala frågor. Två behandlingar har också ägt rum i Coreper.

Till EPSCO-mötet den 12–13 juni står plattformsdirektivet uppsatt som en beslutspunkt. Det är min högsta ambition att EU:s medlemsländer ska kunna ställa sig bakom det svenska ordförandeskapets förslag till allmän riktlinje, vilket kräver en kvalificerad majoritet.

Stockholm den 7 juni 2023

Paulina Brandberg

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.