Till innehåll på sidan

Översyn av direktiven för AP-fondernas innehav

Skriftlig fråga 2015/16:1092 av Daniel Sestrajcic (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-12
Överlämnad
2016-04-12
Anmäld
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Nyligen rapporterades att företaget Findus tänker lägga ned sin produktion av djupfrysta färdigrätter och grönsaker i Bjuv, och 450 människor har redan varslats. Detta trots att fabriken är välskött och går med vinst. Det är det brittiska bolaget Nomad Foods som ägt Findus sedan 2015 som trots det väljer att lägga ned produktionen. Det går inte att tolka på något annat vis än att man vill göra sig av med konkurrens. 

Första AP-fonden är genom ett stort aktieinnehav i riskkapitalbolaget Pershing Square Holding en del av ägarstrukturen bakom Nomad Foods. Pensionsfonden, som säger sig jobba aktivt med ägarstyrning, beskriver sin värdegrund med orden professionalism, engagemang och långsiktighet. I sin årsredovisning för 2015 skriver man: Långsiktighet sätter sin prägel på hela vår verksamhet. Som långsiktig investerare är fokus på hållbart värdeskapande en naturlig del. Hållbart värdeskapande genomsyrar hela vår förvaltning och inkluderar alla tillgångsslag i vår portfölj. Genom sitt ägande i Pershing Square Holdning och därmed Nomad Foods ger Första AP-fonden sitt tysta medgivande till nedläggningen av lönsam, och för bygden mycket viktig, produktion. Det står i direkt strid med målsättningen om långsiktiga investeringar och hållbart engagemang. AP-fonderna bör användas aktivt och ta ett långsiktigt ägaransvar som bryter av mot den snäva vinstmaximering som präglar de enskilda ägarintressena. Ett starkt svenskt näringsliv förutsätter en aktiv och målmedveten näringspolitik. AP-fondsmedlen skulle i större utsträckning än i dag kunna utnyttjas för att möjliggöra en sådan näringspolitik. Det förutsätter dock att fonderna genom sitt ägande inte bidrar till nedläggning av lönsamma företag och till utarmning av svensk industri. Att AP-fonderna, som i dag inte ska ta näringspolitisk eller samhällsekonomisk hänsyn i sina placeringar, möjliggör att våra gemensamma pensionspengar används för lägga hinder för svensk industri är inte acceptabelt. Det är uppenbart att reglerna för AP-fondernas aktieinnehav måste ses över. Fonderna ska inte bidra till att oseriösa, spekulativa företag lägger ned eller flyttar ut lönsam och välskött produktion. 

Jag vill därför fråga statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att direktiven för AP-fondernas innehav ska ses över, i syfte att hindra ägande och investeringar i företag som lägger ned eller flyttar ut lönsam och välskött produktion ur landet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1092 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr Fi2016/01453/FPM

Finansdepartementet

Finansmarknads- och konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga av Daniel Sestrajcic (V) Översyn av direktiven för AP-fondernas innehav

Daniel Sestrajcic har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att direktiven för AP-fondernas innehav ska ses över, i syfte att hindra ägande och investeringar i företag som lägger ned eller flyttar ut lönsam och välskött produktion ur landet?

Jag kan inledningsvis konstatera att en promemoria med förslag till ny reglering för AP-fonderna remitterades i juni 2015 (Ds 2015:34). Promemorian utarbetades inom Finansdepartementet men hade sin utgångspunkt i den överenskommelse om förändring av AP-fondernas organisation och placeringsregler som den 12 mars 2014 slöts mellan den fem partierna bakom pensionsöverenskommelsen (Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna). Pensionsgruppen, där nu även Miljöpartiet ingår, ställde sig även bakom den slutliga utformningen av promemorian.

AP-fondernas mål är att förvalta medlen i buffertfonderna till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Varken enligt den nuvarande lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) eller enligt de regler som föreslogs i promemorian ska AP-fonderna ha närings- eller ekonomiskpolitiska uppgifter. Även om promemorian i stort mötte betydande remisskritik instämde remissinstanserna i betydelsen av att bibehålla AP-fondernas självständighet i förhållande till regeringen. Det finns därmed ett betydande stöd för att AP-fonderna inte heller inom ramen för en eventuell ny lagstiftning ska ha närings- eller ekonomiskpolitiska uppgifter.

Stockholm den 19 april 2016

Per Bolund

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.