Till innehåll på sidan

Överklagande av bildande av naturreservat i Ljungsjömyren

Skriftlig fråga 2020/21:2648 av Per Schöldberg (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-04-23
Överlämnad
2021-04-26
Anmäld
2021-04-27
Svarsdatum
2021-05-05
Sista svarsdatum
2021-05-05
Besvarad
2021-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

Hjortseryd Skogar AB, Ljungby, Småland, äger och förvaltar cirka 4 000 hektar skog, varav cirka 3 000 hektar är produktiv skogsmark, och mitt i detta ligger, hotellet, konferensanläggningen och restaurangen Hjortseryd. Målsättningen är ett uthålligt skogsbruk, certifierat enligt gällande system. Skötseln av skogen präglas av såväl ekonomiska som miljömässiga kriterier, och skogen ska brukas så att de positiva klimateffekterna förstärks och de negativa begränsas, samtidigt som övriga miljö- och naturvärden som frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter kan upprätthållas och förstärkas.

Sedan flera år har en process pågått om att länsstyrelsen vill inrätta naturreservat på Hjortseryds egna marker omfattande 229 hektar. Länsstyrelsen har beslutat om inrättande, och Hjortseryd Skogar AB har motsatt sig detta. Länsstyrelsens beslut väcker frågor och har därför överklagats till regeringen den 24 november 2020.

Med anledning av att detta är ett regeringsärende vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund:

 

När förväntas regeringen fatta beslut i fråga om Hjortseryds överklagande? 

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2648 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

M2021/ 00892 Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2648 av Per Schöldberg (C)
Överklagande av bildande av naturreservat i Ljungsjömyren

Per Schöldberg har frågat mig om när regeringen förväntas fatta beslut i fråga om Hjortseryd Skogar AB:s överklagande. Frågan är ställd mot bakgrund av att ett beslut av Länsstyrelsen i Kronobergs län att bilda naturreservatet Ljungsjömyren i Ljungby kommun har överklagats hos regeringen.

Jag vill inleda med att regeringen har en hög ambition när det gäller arbetet med biologisk mångfald. Miljömålen ska nås, vilket bland annat innebär att naturtyper och arter ska ha gynnsam bevarandestatus. Skydd av värdefulla naturområden är en viktig del i uppfyllandet av flera av Sveriges miljömål. Ansvaret för att skydda värdefull natur framgår av skogs- och miljöpolitiken och regleras genom vår gemensamma lagstiftning. Skyddade naturområden har en mycket stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden och är en mycket värdefull tillgång för friluftsliv och turism.

När det gäller det ärende som Per Schöldberg hänvisar till konstaterar jag att överklagandet kom in till Regeringskansliet i november förra året och att skriftväxlingen ännu inte är avslutad. Jag kan därför inte närmare ange när det kommer att avgöras. Utgångspunkten för regeringens handläggning är dock att den ska ske snabbt, effektivt och utan att rättssäkerheten eftersätts.

Stockholm den 5 maj 2021

Per Bolund

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.