Olagliga barnäktenskap

Skriftlig fråga 2015/16:686 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-25
Överlämnad
2016-01-26
Anmäld
2016-01-27
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En undersökning i Malmö stad visar att 59 asylsökande minderåriga flickor placerats tillsammans med sina män under förra året och hittills i år, rapporterade Ekot nyligen.

En undersökning av Sveriges Radio har visat att fem av de sex kommuner som tar emot flest ensamkommande unga oftast låter barn som fyllt 15 bo med sina makar.

Statsrådet har kallat alla barnäktenskap oacceptabla, vilket de allra flesta håller med om, och Socialstyrelsen har påpekat att varje enskilt fall ska utredas utifrån barnets bästa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få stopp på den här typen av barnäktenskap som strider mot svensk lagstiftning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:686 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00715/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:686 av Lotta Finstorp (M) Olagliga barnäktenskap

Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få stopp på barnäktenskap som strider mot svensk lagstiftning.

I Sverige tillåter vi inte att barn ingår äktenskap. På många håll i världen ser det tyvärr fortfarande annorlunda ut. Det är inte möjligt att i svensk lagstiftning förbjuda barn i andra länder att ingå äktenskap. Det vi kan göra i Sverige är som jag nyligen uttalat att säkerställa att barn som befinner sig här får det skydd och det stöd de behöver.

Ett barn som söker asyl i Sverige tillsammans med en vuxen som inte är förälder eller motsvarande hanteras som ett ensamkommande barn. Detta gäller även barn som ingått äktenskap i sitt hemland. Det innebär bland annat att socialtjänsten med barnets bästa för ögonen har ett ansvar att utreda och bedöma vad varje enskilt barn har för behov av insatser och var det ska bo. Ett ensamkommande barn ska inte bo tillsammans med en vuxen partner, om inte socialtjänsten har gjort en annan bedömning i det enskilda fallet. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag inrättat en svarstelefon för att stödja socialtjänsten i arbetet med de ensamkommande barnen.

Regeringen tar arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap på största allvar. Som jag nyligen nämnt så kommer vi att låta utvärdera de lagändringar som gjordes 2014 för att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Redan nu pågår ett arbete med att kriminalisera stämpling till äktenskapstvång. Vi följer i övrigt utvecklingen noga och är beredda att vid behov överväga de ytterligare åtgärder som kan behövas för att skydda alla barn och unga i Sverige mot barnäktenskap.

Stockholm den 3 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.