nyföretagandet

Skriftlig fråga 2001/02:608 av Ågren, Jan-Erik (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2002-01-25
Anmäld
2002-01-29
Besvarad
2002-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 25 januari

Fråga 2001/02:608

av Jan-Erik Ågren (kd) till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet

Enligt stiftelsen Jobs and Society minskade nyföretagandet i Sverige under år 2001 med drygt 16 %. Fallet är betydligt djupare än under förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Förra året bildades det 10 000 färre nya företag jämfört med år 2000. För första gången hamnade det totala antalet på under 50 000 nya företag i Sverige. Vid tidigare internationella jämförelser har Sverige redan legat på en betydligt lägre nivå än i andra länder, vilket gör denna nedgång än mer oroväckande.

I samtliga Sveriges 21 län minskar nyföretagandet rejält. Orsaken till förra årets rekordras kan inte enbart förklaras av konjunkturen och terroristattackerna den 11 september, enligt Harry Goldman, vd för Jobs and Society, eftersom fallet inte är lika stort i omvärlden. Minskningen är mycket större än tidigare och den ägde rum innan storföretagens många varsel började falla ut. Situationen är onekligen alarmerande. Utan nya företag klarar Sverige inte välfärden.

Speciellt allvarlig är minskningen för de län som redan tidigare hade vikande sysselsättning och stor utflyttning, som t.ex. Västernorrland.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att, mot bakgrund av ovanstående uppgifter, öka nyföretagandet i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2001/02:608 besvarad av

den 31 januari

Svar på frågorna 2001/02:591 och 608 om nyföretagande

Näringsminister Björn Rosengren

Mikael Oscarsson och Jan-Erik Ågren har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka nyföretagandet.

Den statistik Mikael Olsson och Jan-Erik Ågren refererar till presenteras av nyföretagarbarometern Jobs and Society. Jag vill understryka att den avser antalet nyregistrerade företag vilket inte är liktydigt med genuint nystartade företag. Ansvarig myndighet för Sveriges officiella nyföretagarstatistik är ITPS som med hjälp av SCB årligen presenterar statistiken avseende det faktiska nyföretagandet i Sverige. Vi bör alltså vara försiktiga med våra bedömningar innan den officiella statistiken för 2001 har publicerats.

Regeringens arbete för att främja företagsamhet är i första hand inriktat på att skapa goda ramvillkor för företagandet. Det gäller såväl bra tillgång till information och rådgivning, kapitalförsörjning och fungerande marknader. Här fyller bl.a. Simplex arbete en viktig funktion och de Internetbaserade portalerna Företagarguiden och Kontakt-N underlättar för såväl blivande som redan etablerade företag att på ett enkelt sätt, snabbt hitta relevant information.

Grunden för ett ökat nyföretagande är att samhället intar en positiv och öppen attityd till företagare och företagsamhet. Att driva företag ska kunna vara ett lika självklart val som att vara en engagerad och initiativrik anställd. Inte minst viktigt är det att stimulera ungdomars företagande i olika former. En rapport som Svenskt Näringsliv presenterade under förra året redovisar glädjande att var fjärde svensk mellan 16 och 25 år hellre startar eget än blir anställd.

I propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (2001/02:4) har regeringen lämnat ett antal förslag för att främja företagandet i Sverige. Ett exempel är förslaget till ett flerårigt nationellt entreprenörskapsprogram. Syftet är att skapa ett mer entreprenöriellt klimat, att främja och uppmuntra entreprenörskap, bidra till positiva attityder till företagande samt öka nyföretagandet.

Förslag har även lämnats om införandet av ett system för mikrolån via ALMI Företagspartner AB och ökade insatser har annonserats för att främja kvinnors och invandrares företagande samt kooperativt företagande.

Näringsdepartementet kartlägger omfattningen, utvecklingen och varaktigheten av nya former för företagande i gränssnittet mellan egenföretagande och anställning i syfte att beskriva och finna vägar att undanröja de hinder som eventuellt kan finnas för individer som vill gå mellan att vara anställd och att vara företagare.

Sverige behöver fler entreprenörer som kan omvandla goda idéer till nya och växande företag. Detta är en prioriterad fråga för regeringen och Näringsdepartementet vilket framgår av ovan redovisade insatser.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.