Till innehåll på sidan

Nyanländas möjlighet till att snabbt komma in i arbete och egen försörjning

Skriftlig fråga 2015/16:705 av Beatrice Ask (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Sverige har under 2015 tagit emot ett rekordstort antal asylsökande. Migrationsverkets egna siffror talar om att mer än 160 000 personer kom till Sverige under förra året. Förutom de mer kortsiktiga utmaningarna detta leder till såsom brist på boende, långa handläggningstider på Migrationsverket, press på socialtjänsten med mera uppstår även utmaningar av mer långsiktig karaktär. 

En sådan integrationspolitisk utmaning handlar om möjligheten att komma in i arbete. I dagsläget tar det i snitt åtta år för hälften av de nyanlända att komma in i arbete. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt. Av avgörande betydelse för den nyanländes integration är att snabbt komma in i arbete och egen försörjning.

För några dagar sedan kunde nyheterna berätta om en utbildad och erfaren barnläkare från Syrien som i snart två år varit sysslolös efter det att han kom hit. Han kan inte söka arbete, inte praktisera eller påbörja utbildning i svenska eftersom han fortfarande väntar på beslut om uppehållstillstånd. Han berättade om vilka påfrestningar detta utsätter honom för. Därutöver förlorar Sverige möjligheten att ta vara på läkarkunskap och erfarenheter som säkert behövs inte minst bland många andra flyktingar i landet.

Det krävs nytänkande för att säkerställa att administrativt tungrodda system inte går före människors möjligheter att bidra i samhället. Det måste vara möjligt att göra nytta också i avvaktan på besked om uppehållstillstånd eller erkännande av utbildning. Regeringen har utlovat fortsatta insatser som exempelvis snabbspår och validering. Det är bra.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadssminister Ylva Johansson:

Vilka åtgärder planerar ministern och regeringen för att säkerställa att dessa nya möjligheter blir väl kända hos alla berörda myndigheter och kommer till användning för dem som i dag är hänvisade till sysslolös väntan?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:705 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00173/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:705 av Beatrice Ask (M) Nyanländas möjlighet till att snabbt komma in i arbete och egen försörjning

Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen planerar för att säkerställa att de nya möjligheterna med snabbspår och validering blir väl kända hos alla berörda myndigheter och kommer till användning för dem som i dag är hänvisade till sysslolös väntan?

Regeringen har och kommer att behöva vidta åtgärder på utbildningsområdet och på bostads- och arbetsmarknaderna för att effektivisera nyanländas etablering. För att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete reformeras arbetet för nyanländas etablering. I budgetpropositionen föreslog regeringen ett antal investeringar som ska leda till en snabbare etablering på arbetsmarknaden, däribland förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser, validering och en rejäl höjning av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande.

För att kunna använda tiden då nyanlända väntar på att bli kommunmottagna på ett meningsfullt sätt har regeringen avsatt extra medel under 2016-2019 för tidiga insatser för nyanlända med uppehållstillstånd som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden. Det kan exempelvis handla om tidiga kompetenskartläggningsinsatser. Regeringen har även beslutat om ytterligare medel till kommuner för utbildning i svenska för invandrare för nyanlända med uppehållstillstånd i anläggningsboende och medel till studieförbund för insatser för asylsökande och nyanlända i anläggningsboende.

Regeringen tillsatte den 19 november 2015 en kommitté i form av en nationell delegation som ska följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån.

Jag vill också framhålla betydelsen av att regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har enats kring nödvändiga insatser dels för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande, dels insatser för att stärka etableringen av nyanlända. I överenskommelsen föreslås bl.a. åtgärder för snabbare och bättre etablering på arbetsmarknaden för nyanlända invandare.

Regeringen är inställd på att det kommer att krävas ytterligare insatser för att skapa mer effektiva insatser för snabb etablering på arbetsmarknaden.

Regeringens samtal med arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter för att skapa så kallade snabbspår in på arbetsmarknaden för nyanlända inom etableringsuppdraget har lett till att flera snabbspår redan har presenterats. I februari påbörjas snabbspår för kockar, styckare/slaktare samt hälso- och sjukvårdsyrken. Genom initiativet 100-klubben mobiliseras nu i ännu större utsträckning arbetsgivare som vill erbjuda nyanlända arbetslivserfarenheter på svensk arbetsmarknad.

Stockholm den 3 februari 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.