Nyanlända som byter namn för att få arbete

Skriftlig fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-03-13
Överlämnad
2017-03-13
Anmäld
2017-03-14
Svarsdatum
2017-03-22
Sista svarsdatum
2017-03-22
Besvarad
2017-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik är cirka fyra procent av alla inrikes födda i Sverige arbetslösa, medan motsvarande siffra för utrikes födda är 22 procent. Här finns en omfattande diskrepans, och en av de stora utmaningarna är att bryta utanförskapet bland utrikes födda.

Allt fler nyanlända och utrikes födda väljer nu att byta namn för att ha en större möjlighet att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Många vittnar om en svårighet att få komma på anställningsintervjuer om man exempelvis heter Mohammad, Ahmed eller Fatima. Trots att de sökande många gånger är kvalificerade för den tjänst som de söker väljs de bort på grund av sitt namn. När de bytt till mer svenskklingande namn har det skett en märkbar förändring i attityd och hur ofta de kommer vidare i ansökningsprocessen.

Ett sätt att motverka den problematik som föranleder namnbyten är att ha avidentifierade jobbansökningar, vilket innebär att arbetsgivaren varken ser namn eller kön på den sökande utan endast personens cv och kvalifikationer. Detta har redan provats, exempelvis i Göteborgs kommun 2007, och det ökar möjligheterna för utrikes födda att komma på anställningsintervjuer. Det är orimligt att människor ska behöva byta namn för att kunna få ett arbete.

Utifrån detta vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Avser ministern att ta några särskilda initiativ för att säkerställa att utrikes födda inte ska diskrimineras på svensk arbetsmarknad?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1033 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M) Nyanlända som byter namn för att få arbete

Sofia Fölster har frågat Ylva Johansson om ministern avser ta några särskilda initiativ för att säkerställa att utrikesfödda inte ska diskrimineras på svensk arbetsmarknad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på denna fråga.

Att motverka diskriminering är en viktig prioritering för regeringen. Ett starkt lagstadgat skydd mot diskriminering är en grundläggande förutsättning för att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. Från den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens (2008:567) bestämmelser om aktiva åtgärder inom arbetslivet. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter oavsett bl.a. etnisk tillhörighet. Lagändringen innebär att det anvisas ett övergripande ramverk för arbetet – en arbetsmetod som liknar det systematiska arbetsmiljöarbetet – men själva utformningen av de konkreta åtgärderna överlämnas till arbetsgivare att utforma i samverkan med arbetstagare.

Regeringen avsätter särskilda medel från 2017 till och med 2020 för åtgärder för att motverka diskriminering inom bostad- och arbetsmarknaden. Den diskriminering och bristande kunskap som finns på arbetsmarknaden måste bekämpas. Den får allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer och för samhället i stort.

Regeringen kommer fortsatt att arbeta för att stärka skyddet mot diskriminering. Utredningen Bättre möjligheter att motverka diskriminering lämnade sitt betänkande (SOU 2016:87) i december 2016. Utredningen lämnar flera förslag på diskrimineringsområdet och utredningens bedömning är att förslagen leder till att enskilda som utsätts för diskriminering får större möjligheter att ta till vara sina rättigheter. Regeringen har för avsikt att remittera förslagen under våren 2017.

Stockholm den 22 mars 2017


Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.