Normer för kök i äldrebostäder

Skriftlig fråga 2015/16:1029 av Caroline Szyber (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-23
Överlämnad
2016-03-24
Sista svarsdatum
2016-03-30
Svarsdatum
2016-04-04
Besvarad
2016-04-04
Anmäld
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Sverige står inför stora utmaningar då behovet av äldreomsorg kommer att öka kraftigt. Mellan åren 2015 och 2035 väntas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med 76 procent (SCB). Enligt SKL saknas omkring 200 miljarder kronor till välfärden år 2035.

Då vårdtiden på sjukhus genomsnittligt har blivit allt kortare har äldreomsorgens insatser på boenden kommit att koncentreras på en allt skörare och sjukare grupp, medan friskare äldre med mindre vårdbehov gärna bor kvar i hemmet längre.

Strikta byggnormer utgör en stor kostnad i redan ansträngda kommunala budgetar. Våtutrymmen ska vara utformade enligt bestämda mått och enklare matlagningsmöjligheter ska finnas på varje boendes rum, trots att man sällan eller aldrig använder de pentryn som installeras. Ofta kopplar man rutinmässigt aldrig in plattorna för att förebygga olyckor. I stället för kök installerade i de enskilda boendes rum efterfrågar både boende och verksamhet i dag gemensamma matsalar.

Under Maria Larssons tid som äldreminister initierades Socialstyrelsens undersökningar för hur de äldre uppfattar maten och ser på måltidsstunden tillsammans med de övriga boende. Dessförinnan hade ingen frågat. De boende har givit höga betyg om såväl maten  som måltidsstunden. Enligt undersökningar tycker en stor andel, 77 procent, att maten som serveras brukar smaka bra. 70 procent upplever att måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Mehmet Kaplan:

Är det inte dags att verka för att se över Boverkets normer för kök i äldreboendelägenheter?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1029 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/02353/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1029 av Caroline Szyber (KD) Normer för kök i äldrebostäder

Caroline Szyber har frågat mig om det inte är dags att verka för att se över Boverkets normer för kök i äldreboendelägenheter?

Genom den s.k. Ädelreformen som genomfördes 1992 fick kommunerna ett större ansvar än tidigare för långvarig service, vård och omsorg av äldre. Kommunerna fick en lagstadgad skyldighet att inrätta ”särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor i behov av stöd”. Sjukhemmen betraktas sedan dess som en boendeform och inte som en vårdinrättning. Hyresgästen betalar för ett boende och inte för en vårdplats.

I begreppet bostad ingår vissa funktioner där en av dem är kök eller pentry. I äldrebostäder är dessa pentryn i praktiken mycket enkla och tar mindre än en kvadratmeter i anspråk. Boverket erfar att vissa tycker att det är överflödigt med dessa pentryn medan andra, inte minst anhöriga, uppskattar dem när de hälsar på den äldre.

Enligt Boverkets byggregler behöver gruppbostäder avsedda för äldre personer med demenssjukdom inte ha inredning och utrustning för matlagning i de enskilda lägenheterna.

Byggreglerna ses kontinuerligt över av Boverket. Det är angeläget att byggreglerna är så ändamålsenliga som möjligt. Översyn av byggregler är en fråga som tagits upp inom ramen för de av regeringen initierade bostadspolitiska samtalen. Jag ser ingen anledning att i nuläget vidta ytterligare åtgärder beträffande de specifika byggreglerna för särskilda boendeformer.

I syfte att stimulera ombyggnation och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som riktar sig till personer över 65 år kommer regeringen att införa ett investeringsstöd för detta ändamål. Medel finns avsatta i statsbudgeten från i år.

Stockholm den 4 april 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.