Noria - ett nordiskt forskningsrum

Skriftlig fråga 2003/04:1516 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2004-08-11
Besvarad
2004-08-23
Besvarad
2004-08-25
Svar anmält
2004-09-14
Anmäld
2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 augusti

Fråga 2003/04:1516

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om Noria @ ett nordiskt forskningsrum

Arbetet med att inrätta ett nordiskt forskningsrum initierades av Nordiska rådet under 2001 genom en rekommendation. Därefter har nordiska ministerrådet lämnat ett förslag om en vitbok om Norden som en ledande region för forskning och innovationer. Vitboken som arbetades fram av professor Gustav Björkstrand presenterar ett antal lösningar för att nå målet och för att stärka den nordiska forskningen. Bland annat pekar han på möjligheten att inrätta ett nordiskt forskningsråd med en egen budget. Vitboken diskuterades vid Nordiska rådets session 2003.

De nordiska näringsministrarna har dessutom beslutat om att ta fram en rapport om det nordiska innovationsarbetet. Rapporten är nu framtagen och ska behandlas vid näringsministrarnas möte den 3 september.

När frågeställningen om ett nordiskt forskningsrum diskuterats i Nordiska rådet har en av huvudpunkterna varit helhetssynen kring forskning och innovationer och vikten av samarbete mellan de båda delarna vid upprättandet av Noria @ Nordic Research and Innovation Area.

Eftersom forsknings- och innovationsfrågorna i de flesta nordiska länder sorterar under olika departement förutsätter denna nordiska satsning att ministrarna ställer sig positiva till samarbete över departementsgränserna.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att få till stånd det utökade samarbete mellan näringsministrarna och forskningsministrarna som förutsätts för att förverkliga Noria.

Svar på skriftlig fråga 2003/04:1516 besvarad av

den 24 augusti

Svar på fråga 2003/04:1516 om Noria @ ett nordiskt forskningsrum

Näringsminister Leif Pagrotsky

Lars Wegendal har frågat mig vilka åtgärder som jag är beredd att vidta för att få till stånd det utökade samarbetet mellan näringsministrarna och forskningsministrarna som förutsätts för att förverkliga Noria.

Beslut om genomförandet av Noria (Nordic research and innovation area) antogs av forskningsministrarna i maj. Samtidigt förelåg ett förslag till ett nordiskt innovationspolitiskt samarbetsprogram 2005@2010. Detta har under sommaren varit ute på en bred remiss och bereds för närvarande inför näringsministermötet den 3 september. Programmet kommer också att behandlas vid Nordiska Rådets möte i november. Avsikten är att Noria och det sexåriga innovationspolitiska samarbetsprogrammet ska genomföras parallellt, med start den 1 januari 2005.

Nord-Forsk och Nordisk Innovationscenter (NICe) utgör två viktiga aktörer i ett Nordiskt rum för forskning och innovation. NICe inrättades den 1 januari 2004. Verksamheten omfattar bland annat att stärka den innovativa miljön i Norden, bidra till samarbete mellan företag och forskningsmiljöer samt därutöver insatser för att främja en väl fungerande inre marknad i Norden, bland annat genom att avlägsna gränshinder. Vid årsskiftet 2004/05 skapas ett nytt organ för samnordisk forskningsfinansiering, Nord-Forsk @ inom vilket länderna, baserat på nationella prioriteringar, ska stödja forskningsområden och projekt med hög kvalitet och med nordisk styrka. Ett närmare samarbete mellan Nord-Forsk och NICe ska göra det lättare att dra nytta av variationerna i de olika ländernas innovationssystem över gränserna.

De nordiska forsknings- och näringsministrarna ska enligt förslaget i samarbetsprogrammet årligen samla ett nordiskt dialogforum för att ge det Nordiska rummet för forskning och innovation nya impulser. En policygrupp på hög nivå med företrädare för såväl forskning som näringsliv ska svara för policyintegration. Vid sidan av den fasta integrationen förutsätts att konkreta insatser genomföras av Nord-Forsk och NICe tillsammans på områden av gemensamt intresse. För att få till stånd ett större samutnyttjande av resurser hos innovationsaktörerna behöver också en expertgrupp kartlägga och föreslå ändringar i administrativa regelverk och rutiner som finns mellan de olika ländernas innovationssystem. Vid behov ska forsknings- och näringsministrarna vara beredda att mötas tillsammans för att ge Noria och samarbetsprogrammet nödvändig kraft.

Detta forsknings- och innovationsrum blir också ett viktigt komplement till EU:s insatser för att öka Europas konkurrenskraft och stärka de nordiska länderna inom EU. Genom samverkan blir det lättare att attrahera världsledande forskare, forskningsinvesteringar och innovationsinsatser till Norden.

Jag vill i sammanhanget även påminna om att en svensk strategi Innovativa Sverige lanserats i slutet av juni i år. Denna är resultatet av ett fruktbart samarbete mellan mig och forskningsministern. Under arbetet har också ett stort antal aktörer från näringsliv, fack, akademi och myndigheter varit involverade. Strategin pekar ut färdriktningen mot förnyelse och ökad tillväxt i Sverige. För att genomföra strategin är bland annat aktivt erfarenhetsutbyte med andra länder betydelsefullt.

Det nya nordiska forsknings- och innovationssamarbetet är viktigt i sig självt, men också för genomförandet av ländernas nationella strategier. Det är även ett exempel på hur regionalt samarbete kan spela en ökad roll i EU och i en värld präglad av både ökat beroende och ökad konkurrens.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.