Nordenkunskaper i grundskolan

Skriftlig fråga 2009/10:325 av Wegendal, Lars (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2009-12-11
Anmäld
2009-12-11
Besvarad
2009-12-16
Svar anmält
2009-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 11 december

Fråga

2009/10:325 Nordenkunskaper i grundskolan

av Lars Wegendal (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Just nu pågår ett arbete inom Skolverket med att ta fram nya kursplaner. En del av detta arbete omfattar hur svenska grundskoleelever ska få kunskaper om Norden och nordiska språk.

I Helsingforsavtalet, som senast reviderades 1996 och som samtliga nordiska regeringar har förbundit sig till, föreskrivs att undervisningen i alla nordiska länder ska omfatta undervisning i de övriga nordiska ländernas språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden. Det har även på senare tid framhållits vikten av ett ökat nordiskt samarbete för att öka Nordens internationella inflytande.

I olika typer av utredningar har det tydligt framkommit att grundskoleelevernas kunskaper om Norden är under avtagande. Kunskaper i varandras språk minskar, kunskaper kring geografi minskar och kunskaper kring nordiska konstnärer, arkitekter och författare är i det närmaste obefintliga.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att Helsingforsavtalets intentioner ska få genomslag i alla relevanta ämnen i den kommande kursplanen för den svenska grundskolan?

Svar på skriftlig fråga 2009/10:325 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 16 december

Svar på fråga

2009/10:325 Nordenkunskaper i grundskolan

Utbildningsminister Jan Björklund

Lars Wegendal har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Helsingforsavtalets intentioner ska få genomslag i alla relevanta ämnen i den kommande kursplanen för den svenska grundskolan.

Jag anser att det är viktigt såväl med ett nordiskt samarbete om grundskolan som att nordiska ungdomar har kännedom om varandras länder, språk och kulturer. Inom ramen för Nordiska ministerrådet har ministerrådet för utbildning och forskning utarbetat en egen strategi för utbildnings- och forskningsområdet för perioden 2008–2010, Norden – en ledande, dynamisk kunskaps- och kompetensregion. I strategin anges bland annat att avsikten med stärkt nordiskt samarbete om ungdomsutbildningen är att alla ska ha en god utbildning efter grundskolan.

I januari 2009 gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att bland annat utarbeta nya kursplaner för grundskolan och motsvarande skolformer (U2009/312/S). I framtagande av nya kursplaner har lärare från grundskolan, ämnesdidaktiker, ämnessakkunniga och specialpedagoger ingått i arbetet. Det har också funnits möjlighet för olika organisationer och myndigheter och andra intresserade att lämna synpunkter på utformning och innehåll i utkasten till kursplaner.

Redan i vissa av dagens kursplaner anges att lärarna ska undervisa om Norden och de nordiska språken. Enligt de utkast till kursplaner som Skolverket har publicerat på sin webbplats kommer även fortsättningsvis Norden och de nordiska språken att återfinnas i de kursplaner där det är relevant att undervisa om detta. Arbetet med de nya kursplanerna är dock ännu inte avslutat. Skolverket ska redovisa sitt uppdrag i april 2010.

Därefter påbörjas beredningen inom Regeringskansliet. De nya kursplanerna avses successivt träda i kraft med början läsåret 2011/12.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.