Nationellt center för postcovid och ME/CFS

Skriftlig fråga 2022/23:623 av Karin Rågsjö (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-03
Överlämnad
2023-05-03
Anmäld
2023-05-04
Svarsdatum
2023-05-10
Sista svarsdatum
2023-05-10
Besvarad
2023-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Nyligen har regeringen gett Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd och sammanställa kunskap för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. Vänsterpartiet välkomnar initiativet efter att upprepade gånger ha föreslagit liknande åtgärder, senast i vår budgetmotion för 2023.

Mer specifikt har Vänsterpartiet lyft fram behovet av ett nationellt kunskapscenter som bör fokusera på att samordna stödet till dem som drabbats av postcovid och att genom nära kontakter med regioner och andra berörda aktörer arbeta fram tydliga handlingsplaner, kunskapsstöd och arbetssätt.

Vänsterpartiet har på liknande sätt även framhävt behovet av ökad kunskap om ME/CFS. I dag är ME/CFS internationellt klassad som en neurologisk sjukdom där kroppens immunologiska, endokrina och neurologiska system påverkas. Sjukdomen karaktäriseras av en ihållande eller ständigt återkommande trötthet och en generell sjukdomskänsla. Forskningen har inget entydigt svar på varför vissa drabbas av sjukdomen, men många av dem som insjuknat har gjort det i samband med någon form av infektion. Vänsterpartiet anser att mer kunskap om sjukdomarna behöver tillföras inom hälso- och sjukvården. Det är ytterst viktigt att de behandlingar och åtgärder som sätts in är baserade på evidens och forskning på området.

Ett nationellt center för postcovid och ME/CFS bör därför inrättas. Det krävs en särskild satsning på att nationellt samordna och centrera kunskapen om behandling och diagnostik av postcovid och ME/CFS för att hjälpa dem som har drabbats.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Avser ministern och regeringen att även inkludera ME/CFS inom de nyliga uppdragen för postcovid?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:623 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

S2023/01602 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:623 av Karin Rågsjö (V)
Nationellt center för postcovid och ME/CFS

Karin Rågsjö har frågat socialministern om han och regeringen avser att även inkludera ME/CFS inom de nyligen givna uppdragen för postcovid. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Socialstyrelsen har i ett tidigare uppdrag konstaterat att symtombilden för postcovidpatienter är närliggande andra postinfektiösa syndrom så som svår influensa, sepsis, kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), postintensivvårdssyndrom, Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS/PANDAS) med flera. Av myndighetsrapporter framgår att mer kunskap och en större samsyn om sjukdomen ME/CFS behövs.

SBU har i uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning inom området postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. I det uppdraget ingår även att identifiera behoven av ytterligare vetenskaplig kunskap inom området. Ytterligare har Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. Det är upp till myndigheterna att avgöra vad som ska inbegripas i postinfektiösa tillstånd.

Stockholm den 10 maj 2023

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.