Till innehåll på sidan

Narkotikasök med hund på postterminaler utan skälig misstanke

Skriftlig fråga 2022/23:749 av Katja Nyberg (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-01
Överlämnad
2023-06-02
Anmäld
2023-06-07
Svarsdatum
2023-06-14
Sista svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Erik Slottner (KD)

 

Den 2 januari 2023 ändrades reglerna om tystnadsplikt i postlagen (2010:1045), och postombud och andra som hanterar brev och paket får numera larma myndigheter om de misstänker att det finns något i en postförsändelse som är brottsligt och kan ge fängelse. Det kan exempelvis vara droger, dopningspreparat, vapen eller explosiva ämnen. Ändringen av lagen ger möjlighet att bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter till en brottsbekämpande myndighet som Polismyndigheten, men även till exempel till Säkerhetspolisen, Tullverket eller Åklagarmyndigheten. Det kräver dock att det finns en konkret misstanke, till exempel att paketet gått sönder och det har trillat ut tabletter.

Det har blivit vanligt att kriminella organisationer använder Postnord och andra företag för att distribuera narkotika. Köpare kan beställa en drog på nätet och säljaren lägger ned drogen i en postförsändelse. En viktig möjliggörare för den grova brottsligheten, som kraftigt ökat i omfattning, är den logistik som postföretagen erbjuder. Den post som har lagts i en gul brevlåda passerar någon av de stora postcentralerna i Sverige. För att kunna hindra och försvåra de kriminella organisationernas distribution av narkotika vore det önskvärt att det gick att genomföra narkotikasök av postförsändelser på dessa centraler utan att det finns en konkret misstanke om brott när det gäller en enskild försändelse. Det handlar inte om att bryta en postförsändelse utan om att upptäcka försändelser som man kan misstänka att det finns narkotika i. Det är viktigt att snabbt göra en justering av postlagen för att hämma tillväxten av den grovt organiserade brottsligheten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Erik Slottner:

 

Har statsrådet för avsikt att göra en justering i postlagen för att möjliggöra narkotikasök på postterminaler utan skälig misstanke?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:749 besvarad av Statsrådet Erik Slottner (KD)


Svar på fråga 2022/23:749 av Katja Nyberg (SD)
Narkotikasök med hund på postterminaler utan skälig misstanke

Katja Nyberg har frågat mig om jag har för avsikt att göra en justering i postlagen för att möjliggöra narkotikasök på postterminaler utan skälig misstanke.

I januari 2023 trädde nya regler i postlagen (2010:1045) i kraft. Syftet med de nya reglerna är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post. Den som arbetar i postverksamhet har nu fått möjlighet att på eget initiativ bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter som gäller misstanke om brott till en brottsbekämpande myndighet, om fängelse är föreskrivet för brottet.

I juli 2023 träder även nya bestämmelser i kraft som innebär att beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras såsom försöksbrott.

Sedan många år gäller att ett brev eller annan försändelse som finns hos ett postbefordringsföretag får tas i beslag om det för brottet är föreskrivet fängelse i ett år eller mer och försändelsen hade kunnat tas i beslag hos mottagaren. Om det av någon anledning uppstår misstanke om brott med sådant straff får en försändelse alltså generellt sett tas i beslag.

I utredningen Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post (SOU 2021:29) konstaterades att det inte finns något lagligt hinder mot att en enskild aktör använder sig av hundar för att eftersöka till exempel misstänkt narkotika i sina lokaler, även om det inte pågår någon förundersökning. Om Polismyndigheten regelbundet ska söka igenom postoperatörernas lokaler med hundar konstaterade utredningen att det kan finnas anledning att reglera den frågan särskilt. Frågan rymdes dock inte inom utredningens uppdrag.

Tullverket har dock redan idag möjlighet att, i sin kontrollverksamhet, undersöka postförsändelser som kommer både från ett annat EU-land eller från tredje land. För detta krävs inte någon konkret misstanke om brott utan en försändelse från tredje land kan undersökas bland annat för att kontrollera att deklarations- och uppgiftsskyldigheten har fullgjorts. En försändelse från annat EU-land får undersökas för att kontrollera att vissa förbud och villkor har iakttagits och om anmälningsskyldighet har fullgjorts. För att undersöka försändelser använder sig tulltjänstemännen både av scanners och av sökhundar.

Regeringen och dess myndigheter arbetar kontinuerligt med utvärdering av brottsbekämpande åtgärder för att öka tryggheten i samhället samt att fler brott utreds och leder till lagföring. I detta arbete ingår att försvåra flödet av narkotika.

Stockholm den 14 juni 2023

Erik Slottner

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.