Musik- och kulturskolan

Skriftlig fråga 2015/16:787 av Isabella Hökmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-11
Överlämnad
2016-02-12
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen genomför nu sin reform med 100 miljoner kronor till musik- och kulturskolan. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet väljer att satsa 100 miljoner kronor på kommunala kulturskolor, trots att all erfarenhet visar att detta kommer att gynna barn som redan går i kommunala kulturskolor med höga avgifter i kommuner runt storstäderna.

Hur det hjälper dem som står i kö och dem som inte får tillgång till möjligheten att utöva kultur är en fråga. För det är inte föräldraavgiften som är den trånga sektorn utan just brist på resurser till verksamheten som helhet. Flera kommuner har en mycket låg avgift eller ingen avgift alls.

Vi moderater har lyft fram denna fråga såväl i riksdagens budgetdebatt den 7 december som i debatten om betänkandet om kultur och fritid för barn och unga den 3 februari . Regeringen har trots den fällda budgeten haft ett år på sig att klargöra hur denna satsning ska komma fler barn och unga till del.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiministern:

Vilka sakliga skäl ligger bakom sänkningen av musik- och kulturskoleavgifter i kommunerna på 100 miljoner kronor, och vilka åtgärder tänker ministern vidta för att komma till rätta med bristen på resurser i denna verksamhet så att fler barn och unga kan få tillgång till musikskolorna och skolorna kan få fler lärare och fler instrument?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:787 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Dnr Ku2016/00288/KI

Kulturdepartementet

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:787 av Isabella Hökmark (M) Musik- och kulturskolan

Isabella Hökmark har frågat mig vilka sakliga skäl som ligger bakom sänkningen av musik- och kulturskoleavgifter i kommunerna på 100 miljoner kronor och vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med bristen på resurser i denna verksamhet så att fler barn och unga kan få tillgång till musikskolorna och så att skolorna kan få fler lärare och fler instrument.

Den kommunala musik- och kulturskolan bedriver en oerhört värdefull verksamhet. Tack vare musik- och kulturskolorna kan barn och unga runt om i landet lära sig spela instrument, sjunga, dansa och uttrycka sig genom bilder. Verksamheten är en framgångssaga på flera sätt och många, både professionella kulturutövare och andra, uttrycker hur mycket den kommunala musik- och kulturskolan betytt för dem.

Den kommunala musik- och kulturskolan var en prioriterad fråga för regeringen när den tillträdde. Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Utredningen ska bland annat ge en beskrivning av hur verksamheten ser ut i olika delar av landet och lämna förslag till hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Vi vet att avgiften utgör ett av flera hinder för deltagande och därför var det viktigt för oss att redan nu, genom det sammanlagda statsbidraget till kommunerna om 100 miljoner kronor, underlätta för alla barn att delta i kulturskoleundervisningen. Den förordning som reglerar detta stöd är utformad så att bidraget förutsätter att kommunerna vidtar eller har vidtagit kvalitetshöjningar i vid mening i kultur- och musikskolorna, men med låg eller bibehållen låg avgift. Detta är ur regeringens perspektiv av yttersta vikt.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2016.

Stockholm den 24 februari 2016

Alice Bah Kuhnke

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.