Till innehåll på sidan

Möjligheten till innovationsupphandling inom försvaret

Skriftlig fråga 2015/16:825 av Dag Klackenberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-18
Överlämnad
2016-02-19
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den svenska försvarsindustrin håller en mycket hög teknisk nivå, vilket också är en viktig förklaring till att den har kunnat hävda sig väl på exportmarknaden. Försvarsmaterielmarknaden blir dessutom alltmer teknikdriven, mycket på grund av att avancerad civil teknik i allt större utsträckning integreras i militära plattformar. Det innebär en stor utmaning för den svenska försvarsindustrin om den ska kunna upprätthålla sin tekniska kompetens och kunna hävda sig på marknaden.

Ett sätt för att främja att svensk försvarsindustri även framgent ska ligga i teknisk framkant är att i ökad utsträckning använda möjligheten till innovationsupphandling. Innovationsupphandlingen innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Möjligheten att få ta fram nya lösningar som inte finns på marknaden är något som är efterfrågat av den svenska industrin. Ett ökat samarbete mellan civila och militära aktörer är också något som kommer att medföra en ökad möjlighet till goda spinoff-effekter.

Utifrån ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Hur ser ministern på möjligheten att i ökad utsträckning använda innovationsupphandling inom försvarssektorn för att bibehålla den tekniska kompetensen och konkurrenskraften hos den svenska försvarsindustrin?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:825 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00247/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:825 av Dag Klackenberg (M) Möjligheten till innovationsupphandling inom försvaret

Dag Klackenberg har frågat mig hur jag ser på möjligheten att i ökad utsträckning använda innovationsupphandling inom försvarssektorn för att bibehålla den tekniska kompetensen och konkurrenskraften hos den svenska försvarsindustrin.

Regeringens mål är att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv, rättsäker och tillvarata konkurrensen på marknaden samtidigt som innovativa lösningar ska främjas. Regeringen har vidtagit flera innovationsskapande åtgärder som bland annat omfattar inrättandet av Upphandlingsmyndigheten med uppdrag att främja innovation, samt inrättandet av det Nationella innovationsrådet där innovations-upphandling är ett prioriterat område. Därtill kommer innovations-upphandling särskilt att belysas i regeringens kommande upphandlings-strategi. Regeringen anser att det är av stor vikt att Sverige ligger på framkant när det gäller både tekniskt kunnande och konkurrenskraft inom den svenska industrin. Ovan redovisade åtgärder kommer sammantaget skapa förutsättningar för ett ökat stöd till myndigheter att tillämpa innovationsupphandling.

Försvarsmaktens materielförsörjning syftar till att stödja krigs-förbandens förmågeuppbyggnad samt möjliggöra att förbanden kan lösa sina uppgifter i fred och vid höjd beredskap.

I regeringens inriktningsbeslut ges riktlinjer för vilka principer som Försvarsmakten bör tillämpa vid materielförsörjningen. I första hand ska Försvarsmakten vidmakthålla och uppgradera befintlig materiel. Nyanskaffning bör ske av materiel som redan är befintlig, färdigutvecklad och beprövad. Utveckling bör genomföras först när behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Syftet med dessa principer är att reducera kostnader och minska leveranstider, för att på så sätt mer effektivt tillgodose krigsförbandens behov av materiel.

Viktiga delar av Försvarsmaktens materielförsörjning sker idag genom beställningar av materiel som är exempel på innovationer. Exempel på detta är anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39E och nästa generations ubåt A26. Dessa båda system är av riksdagen fastställda som väsentliga säkerhetsintressen.

All materielförsörjning ska bedömas utifrån uppgiften att höja krigsförbandens operativa förmåga. I de fall då de operativa behoven tillgodoses snabbast och billigast genom innovationsupphandling och det är förenligt med principerna för materielförsörjningen utgår regeringen från att berörda myndigheter kommer att välja innovationsupphandling.

Stockholm den 2 mars 2016

Peter Hultqvist

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.