Minskat antal adoptioner

Skriftlig fråga 2015/16:583 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-08
Överlämnad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Enligt nyligen presenterad statistik från auktoriserade adoptionsorganisationer har antalet barn som adopterats från länder utanför Sverige fortsatt att minska.

I början av 2000-talet genomfördes mellan 900 och 1 000 internationella adoptioner medan det år 2014 genomfördes 345.

År 2015 har det förmedlats 249 barn från andra länder till Sverige. Antalet adoptioner har sjunkit kraftigt.

Det finns samtidigt många barn på olika institutioner som skulle kunna adopteras internationellt. Det handlar om barn som behöver en familj. Det är därför problematiskt att antalet adoptioner minskar då det finns många barn som är föräldralösa och/eller lever på institutioner.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och statsrådet Regnér att vidta för att möjliggöra fler adoptioner, internationella och nationella, för att fler barn och vuxna ska få lyckan att tillhöra en familj?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:583 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/00109/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:583 av Cecilia Widegren (M) Minskat antal adoptioner

Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att möjliggöra fler adoptioner, internationella och nationella, för att fler barn och vuxna ska få lyckan att tillhöra en familj.

Det är en viktig fråga som Cecilia Widegren tar upp. Att få växa upp i en trygg, kärleksfull och stödjande familjemiljö är mycket betydelsefullt för barnets utveckling och möjligheter att tillgodogöra sig sina rättigheter.

För barn som saknar familj kan adoption i vissa fall vara ett bra alterna-tiv. Vid ett sådant beslut får endast vad som är bäst för det enskilda barnet stå i centrum. Det är således ingen målsättning i sig att antalet nationella eller internationella adoptioner ska öka, utan att varje enskilt barns behov tillgodoses på det sätt som är lämpligast.

I fråga om nationella adoptioner handlar det om att ge adekvat stöd i socialtjänstens handläggning så att frågan om adoption uppmärksammas och övervägs i de fall då detta bedöms vara det bästa för barnet, i syfte att skapa stabila och trygga uppväxtförhållanden.

–

I fråga om internationella adoptioner kan nämnas att den ekonomiska och sociala situationen har förbättrats i många av de länder som för-medlar barn för adoption till Sverige. Föräldrar kan i större utsträckning ta hand om sina barn själva och fler barn kan få en ny familj i ursprungs-landet. Som en följd har färre barn behov av att adopteras internationellt.

Precis som Cecilia Widegren skriver är det dock så, att många av barnen fortfarande bor kvar på institutioner. De barnen är ofta äldre eller har särskilt omfattande omsorgsbehov på grund av allvarligare funktions-nedsättningar, sjukdomar eller svår social bakgrund. Tyvärr är det ofta svårt att finna personer som är beredda och har förmågan att adoptera dem. Detta gäller såväl i Sverige som i ursprungsländerna.

För att åstadkomma en förändring för dessa barn är det därför angeläget att Sverige, inom ramen för det internationella biståndet och med barnets rättigheter som ledstjärna, fortsätter att verka för förbättrade villkor för människor i fattigdom.

Stockholm den 18 januari 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.