Till innehåll på sidan

Minderåriga som vistas i Sverige utan vårdnadshavare

Skriftlig fråga 2015/16:707 av Aron Modig (KD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-28
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det senaste året har problem uppstått med det stora antalet nordafrikanska – företrädesvis marockanska – minderåriga, utan vårdnadshavare och ofta utan rätt att vistas i Sverige, som lever på gatan i framför allt Stockholm och Göteborg.

Många av dessa barn och unga har tidigare levt på gatan i sina hemländer eller i andra EU-länder, de saknar oftast id-handlingar och har i de flesta fall inte skyddsskäl, även om de självklart lever i en mycket utsatt situation.

Migrationsverket har uppgett till SVT (den 10 maj 2015) att denna grupp med ensamkommande är mycket skeptisk till den hjälp som erbjuds. Många avviker från de boenden där de placeras och befinner sig i stället i Stockholm. Enligt poliser som har uttalat sig till bland annat SVT (den 25 januari 2016) är situationen i centrala huvudstaden, där ett hundratal från denna grupp befinner sig, helt ohållbar.

Ett stort antal av dessa minderåriga uppges livnära sig på att begå olika typer av brott, som exempelvis grova stölder och personrån. Polisen uppger samtidigt att den är i det närmaste maktlös i arbetet mot den brottslighet som denna grupp av ungdomar ligger bakom. Eftersom deras identiteter är okända kan de oavsett sin riktiga ålder uppge att de är exempelvis 14 år gamla och därmed bli i det närmaste straffimmuna.

Många poliser känner därför, av förklarliga skäl, en stor frustration. Men i och med att kåren behöver lägga stora resurser på denna brottslighet minskar också deras möjligheter att stävja andra ungdomsbrott. Tryggheten och säkerheten i centrala Stockholm och Göteborg blir också svårare att upprätthålla.

Marocko har hittills inte velat återta sina medborgare från Sverige. Inrikesministern träffade dock nyligen talmannen för det marockanska representanthuset och har efter det samtalet uppgett att Marocko öppnar för att i större utsträckning ta tillbaka sina medborgare. Detta är mycket positivt, och arbetet med att få ett återtagandeavtal på plats bör påskyndas.

Det är dock uppenbart att det system som Sverige har gällande minderåriga utan vårdnadshavare inte är anpassat för denna grupp av unga ensamkommande. Inte heller det svenska rättssystemet är anpassat till denna nya situation.

Min fråga till statsrådet blir därför:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att denna grupp av minderåriga inte ska kunna fortsätta att begå brott på det sätt som nu sker?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:707 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00799

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:707 av Aron Modig (KD) Minderåriga som vistas i Sverige utan vårdnadshavare

Aron Modig har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att det stora antalet nordafrikanska - företrädesvis marockanska – minderåriga inte ska kunna fortsätta att begå brott på det sätt som nu sker.

Särskilda regler gäller för unga lagöverträdare. Barn har också särskilda rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det är således viktigt att barn inte felaktigt bedöms och behandlas som vuxna. Lika viktigt är det att de som har uppnått straffbar ålder inte utnyttjar systemet och därmed undgår straffansvar. Frågan om barns ålder är en fråga om bevisvärdering och en bedömning som myndigheter och domstolar måste göra av samtliga omständigheter i målet.

Jag vill dock betona att ingen kan tillåtas att begå brott här. Det gäller även den som inte är eller anses vara straffmyndig. Socialnämnden får besluta om omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa fall. Ett sådant tvångsomhändertagande kan bli aktuellt i olika akuta situationer, t.ex. om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom brottslig verksamhet.

Situationen för utsatta barn från nordafrikanska länder som uppehåller sig illegalt i Sverige är som jag nämnt vid tidigare frågesvar ohållbar. Regeringen har därför vidtagit ett flertal åtgärder. Regeringen har bl.a. inlett en dialog med och träffat marockanska företrädare. Syftet är att skapa möjligheter till bättre samarbete med Marocko när det gäller identifiering av barn och unga som befinner sig i Sverige och att verkställa av- och utvisningsbeslut som gäller barn från Marocko. Jag har också talat med tunisiska och algeriska företrädare och kommer att fortsätta verka för att arbetet i denna angelägna fråga drivs framåt.

Stockholm den 10 februari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.