Till innehåll på sidan

Migrationsverkets bedömning av konvertiters skyddsskäl

Skriftlig fråga 2018/19:17 av Christina Höj Larsen (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-01-23
Överlämnad
2019-01-23
Anmäld
2019-01-24
Svarsdatum
2019-01-30
Sista svarsdatum
2019-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den senaste tiden har Migrationsverkets bedömningar av konvertiters skyddsskäl debatterats. Detta är delvis en följd av att ett konvertitstest som myndigheten påståtts använda sig av vid bedömningen av skyddsskäl spridits på internet, men också av att konvertiter utvisats till länder där de riskerar förföljelse till följd av att de konverterat till kristendom.

Migrationsverket säger i ett uttalande att ”testets frågor är tagna ur sitt sammanhang och har inte ställts under ett och samma utredningssamtal”, men medger att frågorna kan ha använts av myndigheten. Enligt en hemsida som spridit frågorna är de hämtade från Migrationsverkets protokoll.

Enligt hemsidan har Migrationsverket bland annat ställt följande frågor: Vad är skillnaden på den protestantiska och den ortodoxa kyrkan? Hur ser du på att Nya testamentet är kvinnofientligt? Kan du sakramenten? Vad är förbjudet enligt kristendomen? Hur förhåller du dig till kristendomens våldsamma historia? Kan du berätta lite om vad som står i Matteus 10:34?

Hur dessa frågor ska ge svar på om den asylsökande har skyddsbehov till följd av att hen konverterat till kristendom är högst oklart. Personer som varit utövande kristna hela sina liv kan ha svårt att svara på dessa frågor, och det avgörande för om en människa riskerar att utsättas för våld eller förföljelse är inte vilka kunskaper hen har om en viss religion, utan hur omgivningen ser på personen i fråga.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att stärka rättssäkerheten för asylsökande konvertiter?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:17 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Ju2019/00225

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

migrations

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:17 av Christina Höj Larsen (V)
Migrationsverkets bedömning av konvertiters skyddsskäl

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att stärka rättssäkerheten för asylsökande konvertiter.

Enligt Migrationsverkets instruktion ska myndighetens beslutsfattande hålla en hög rättslig kvalitet och vara förutsebart och enhetligt. Enligt Migrationsverkets regleringsbrev för 2018 ska myndigheten utveckla och redovisa resultatindikatorer för bland annat rättslig kvalitet.

Migrationsverkets kvalitetsuppföljning från januari 2018 av ärenden där konversion förekommer visade att det fanns behov av nya utbildningsinsatser. Myndigheten genomför utbildningar om utredningsmetodik och hur rättssäkra bedömningar ska utföras, bland annat i fråga om religion som asylskäl. Migrationsverket arbetar kontinuerligt med uppföljningar av den rättsliga kvaliteten.

Mot bakgrund av det redovisade behovet av utbildningsinsatser och de utbildningar som nu sker avser jag i nuläget inte att ta initiativ men jag fortsätter att följa frågan om rättslig kvalitet. Om det visar sig att det i fortsättningen finns anledning att se närmare på frågan om rättslig kvalitet i ärenden där religiös tillhörighet åberopas som asylskäl är regeringen beredd att göra det.

Stockholm den 30 januari 2019

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.