Till innehåll på sidan

Migrationens samband med den grova gängkriminaliteten

Skriftlig fråga 2019/20:80 av Ellen Juntti (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Överlämnad
2019-10-02
Anmäld
2019-10-03
Svarsdatum
2019-10-09
Sista svarsdatum
2019-10-09
Besvarad
2019-10-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den grova gängkriminaliteten har eskalerat kraftigt i Sverige de senaste åren. Våldet är helt besinningslöst, och oskyldiga människor avrättas med skott i huvudet, mitt på ljusa dagen. Det skjuts in i lägenheter där barn vistas, och bomber detonerar där förbipasserande skadas allvarligt.

Det är inte längre bara gängkriminella som mördas, utan även helt vanliga människor som råkar vara på fel plats mördas eller skadas allvarligt.

Situationen är mycket allvarlig, och alla nödvändiga åtgärder måste vidtas för att stoppa det hänsynslösa våldet. Expressen gjorde en kartläggning för en tid sedan gällande gängkriminella. Kartläggningen innefattade 192 personer och visade att 40 procent av dessa var utrikes födda, 82 procent hade två föräldrar som var utrikes födda och 94 procent hade en utlandsfödd förälder.

Erik Nord, polischef i Göteborg, skrev en debattartikel gällande gängkriminaliteten. I den skrev han att andelen gängkriminella som har utländsk bakgrund är mycket stor.

Just nu bevittnar vi en situation där barn närmast föds in i kriminalitet och utanförskap utan realistiska vägar in i samhället. Så undergrävs samhällskontraktet steg för steg. När integrationen brister och utanförskapet tillåts gro skapas i större utsträckning en grogrund för kriminalitet. Den stora migrationen och den bristfälliga integrationen har enligt dessa uppgifter bidragit till det besinningslösa grova våldet i Sverige. I detta allvarliga läge väljer S-MP-regeringen att öka migrationen, med bland annat ökad anhöriginvandring.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är därför:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i anledning av sambandet mellan den stora migrationen, den bristfälliga integrationen och den allvarliga gängkriminaliteten?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:80 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Ju2019/03229/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:80 av Ellen Juntti (M)
Migrationens samband med den grova gängkriminaliteten

Ellen Juntti har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av sambandet mellan den stora migrationen, den bristfälliga integrationen och den allvarliga gängkriminaliteten.

Jag vill till att börja med framhålla att det faktum att många av de aktivt gängkriminella på något sätt har utländsk bakgrund inte gör att man kan sätta likhetstecken mellan denna grupp och kriminalitet. Den överväldigande majoriteten av människor i Sverige med utländsk bakgrund lever ett ordnat liv och bidrar på ett positivt sätt till utvecklingen av vårt land. Det är en minoritet som ägnar sig åt kriminalitet och detta ska samhället naturligtvis bekämpa med de medel som står rättsstaten till buds, oavsett de kriminellas härkomst.

Regeringen ser mycket allvarligt på den grova gängkriminaliteten. En rad åtgärder har redan vidtagits, och ännu fler är nära förestående. Jag vill här nämna några av dem. Först och främst har regeringen nyligen presenterat ett omfattande åtgärdspaket mot gängkriminaliteten. Det innefattar bland annat förslag på skärpta straff, åtgärder för att bryta tystnadskulturen samt flera åtgärder som syftar till ett bättre brottsförebyggande arbete, till exempel samordnade insatser för barn och unga i riskzon och en långsiktig satsning på skolor och socialtjänst i utsatta områden.

Det är av många skäl viktigt att integrera människor som kommer till Sverige. Det är en del av ett förebyggande arbete för att undvika utanförskap som i förlängningen kan leda till kriminalitet.

Vad gäller integrationspolitiken vill jag understryka att under den senaste tolvårsperioden har arbetskraftsdeltagandet ökat. Sysselsättningsgraden har ökat både bland utrikesfödda män och kvinnor. I Sverige jobbar nu utrikes födda kvinnor i högre utsträckning än vad inrikes födda kvinnor i EU gör. Vi ser också att nyanländas etablering på arbetsmarknaden successivt har förbättrats. Vidare har regeringen initierat en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Inom ramen för detta arbete är insatser för att bekämpa brottsligheten en central fråga.

Stockholm den 9 oktober 2019

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.