Macolinkonventionen

Skriftlig fråga 2022/23:672 av Angelika Bengtsson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-12
Överlämnad
2023-05-15
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Matchfixning är en fråga som många fortsatt ser med oro på eftersom det just nu eskalerar i rasande fart. Det är välkänt att kriminella gäng utnyttjar idrottares utsatta position genom utpressning, ofta i låga divisioner och i låga åldrar, för att bland annat tvätta pengar. De utsätter idrottens grundläggande värderingar om en fri idrott för detta för sin egen vinnings skull. Idrott och kriminella gäng ska stå långt ifrån varandra, en idé som snart är ett minne blott.

En del åtgärder har gjorts av både föregående och nuvarande regering för att berörda aktörer och myndigheter ska kunna utbyta betydelsefulla uppgifter med varandra. I dag är det dock inte tillräckligt. Polismyndigheten, spelbolagen, Spelinspektionen och idrottsrörelsen behöver ytterligare stöd och resurser i sin kamp mot matchfixningen. Ett ytterligare steg är att utöka det internationella arbetet.

Den förra regeringen vägrade blankt att skriva under Macolinkonventionen med hänvisning till att man inväntar EU:s svar på frågan i det gemensamma arbetet mot matchfixning. I dag är Sverige och Malta de länder i EU som hitintills vägrat skriva under Macolinkonventionen. Nu ser vi tydligt konsekvenserna av detta; det har lett till att vi halkat långt efter i arbetet med att motverka matchfixning. Nu har vi en ny regering på plats.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Jakob Forssmed:

 

Hur går arbetet med att skriva under Macolinkonventionen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:672 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)


Svar på fråga 2022/23:672 av Angelika Bengtsson (SD) Macolinkonventionen

Angelika Bengtsson har frågat mig hur arbetet går med att skriva under Macolinkonventionen.

En bärande del i regeringens arbete för att stärka svensk idrott är att värna och skydda idrottens grundläggande värderingar. Manipulation av resultat inom idrott, s.k. matchfixning, är ett allvarligt hot mot idrotten. Det omfattar såväl enskilda idrottare som funktionärers brottslighet, men har även kopplingar till organiserad brottslighet på så sätt att matchfixning ofta används för att tvätta pengar som kommer från annan kriminell verksamhet. Det är därför en prioriterad fråga att bekämpa matchfixning och ingår i regeringens arbete att pressa tillbaka de kriminella gängen.

Sedan regeringen tillträdde har vi redan vidtagit ett flertal åtgärder för att motverka matchfixning. Ett exempel är lagförslagen i propositionen Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad, som riksdagen biföll genom beslut den 11 maj 2023 (prop. 2022/23:33, bet. 2022/23:KrU7, rskr. 2022/23:189). Dessa lagförslag har tagits fram med beaktande av Macolinkonventionens bestämmelser. Lagändringarna, som träder i kraft den 1 juli 2023, kommer att stärka arbetet mot matchfixning. För att motverka organiserad brottslighet och skapa en säkrare spelmarknad behövs vidare ett aktivt tillsynsarbete. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslår regeringen därför ett ökat anslag till Spelinspektionen som gör det möjligt att värna tillsynen av spelmarknaden.

Macolinkonventionen är ytterligare ett verktyg för att motverka matchfixning och möjligheten för Sverige att ratificera konventionen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 24 maj 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.