LKAB:s konkurrensneutralitet

Skriftlig fråga 2022/23:823 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-06-27
Överlämnad
2023-06-28
Sista svarsdatum
2023-07-12
Svarsdatum
2023-08-08
Besvarad
2023-08-08
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

 

Potentialen för Sverige att leverera koldioxidfria tjänster och produkter är mycket stor. Vi kommer, om vi lyckas väl, inte bara att säkerställa att Sverige sänker sina koldioxidutsläpp utan även att omvärlden kan bygga sina samhällen av produkter som har låga koldioxidutsläpp. 

En viktig del av detta är omställningen av stålproduktionen. Från förbränning av kol och gas till metoder som kan göras klimatneutrala genom elektrifiering. 

Förutom god tillgång till el krävs det att alla aktörer, på marknadsmässiga villkor, kan få tillgång till malm för att olika tekniker för fossilfritt stål ska kunna framställas. 

LKAB är ett statligt företag som levererar 65 procent av sin malm till Europa och resten till övriga världen. Det går märkligt nog inte att utläsa av årsredovisningar hur mycket som levereras i Sverige. LKAB har ökat sitt ägande i SSAB, och 2021 uppgick LKAB:s innehav i SSAB till 16 procent av rösterna och 10 procent av kapitalet. I dag är staten, genom LKAB, största ägare i SSAB. 

LKAB är ett statligt företag som verkar på fullt ut konkurrensutsatta marknader. Staten är den största delägaren i SSAB, och leveranserna till det svenska bolaget SSAB sker på den statliga myndigheten Trafikverkets räls, med tåg som ägs av LKAB. Det finns i dag fler svenska bolag som är intresserad av att köpa järnmalm av LKAB.

Jag vill därför fråga finansminister Elisabeth Svantesson: 

 

Vilka åtgärder har ministern i egenskap av ansvarig för statligt ägda bolag vidtagit för att säkerställa att LKAB agerar konkurrensneutralt och inte gynnar det egna bolaget, och har ministern säkerställt att Regeringskansliet har en fullständig bild av transparensen vid prissättningen av råvaran?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:823 besvarad av Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

Fi2023/02103 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:823 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)
LKAB:s konkurrensneutralitet

Elisabeth Thand Ringqvist har frågat mig vilka åtgärder jag, i egenskap av ansvarig för statligt ägda bolag, har vidtagit för att säkerställa att LKAB agerar konkurrensneutralt och inte gynnar det egna bolaget, och om jag har säkerställt att Regeringskansliet har en fullständig bild av transparensen vid prissättningar av råvaran.

LKAB och övriga bolag med statligt ägande lyder under samma lagar som privatägda bolag, däribland konkurrenslagen (2008:579) och aktiebolagslagen (2005:551). I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare och bolagets ledning. Det är bolagets styrelse som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Frågor som rör prissättning och avtal med bolagets kunder och leverantörer är operativa frågor för bolagets ledning att hantera.

Regeringen har en hög ambition vad gäller hållbart företagande och har högt ställda förväntningar på bolag med statligt ägande. Statens ägarpolicy anger att bolag med statlig ägande ska främja ett långsiktigt hållbart värdeskapande, vilket innebär att bolagen ska agera föredömligt inom hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende. Bolag med statligt ägande ska agera ansvarsfullt och arbeta aktivt för att följa internationella riktlinjer om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik.

De statligt ägda bolagen ska i övrigt säkerställa att missbruk inte sker av den särställning som det kan innebära att vara ett bolag med statligt ägande, bl.a. genom att tillämpa skäliga villkor i förhållande till kunder och leverantörer. Det är en fundamental utgångspunkt för ett statligt bolag på en konkurrensutsatt marknad att agera efter.

Styrelsen i respektive bolag där staten har ägarintressen ansvarar för att bolaget sköts föredömligt inom ramen för lagstiftningen, bolagets bolagsordning, eventuella ägaranvisningar och statens ägarpolicy.

Ägaren har kontinuerligt avstämningar och uppföljningar med alla statligt ägda bolag genom så kallade ägardialoger. Ägardialog är ett viktigt verktyg att följa upp och styra bolaget på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt och diskutera aktuella frågor av väsentlig karaktär för bolagets verksamhet, och därmed säkra god transparens gentemot ägaren.

Jag utgår från att bolag med statligt ägande följer de lagar och regler som råder.

Stockholm den 12 juli 2023

Elisabeth Svantesson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.