Livsmedelsstrategin

Skriftlig fråga 2015/16:674 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-22
Överlämnad
2016-01-25
Anmäld
2016-01-26
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Turerna och beskeden har varit många och olika kring den kommande livsmedelsstrategin.

Från början var det meningen att strategin skulle komma i mars. I propositionslistan som kom den 13 januari angavs i stället april. Under riksdagens frågestund den 21 januari, bara en vecka senare, gav landsbygdsministern plötsligt ett helt nytt besked, nämligen att propositionen nu väntas komma först i juni.

Det kan inte anses vara ett seriöst sätt att handskas med en på många sätt avgörande fråga för att säkerställa en välfungerande, konkurrenskraftig och framtidsinriktad livsmedelsproduktion.

Från Alliansen har vi länge betonat att de förslag som framkom i Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15), som tillsattes av alliansregeringen och som presenterade sitt slutbetänkande i mars 2015, är angelägna att genomföras så snart som möjligt. Det är beklagligt att strategin nu verkar ha hamnat i långbänk.

Fördröjningarna innebär att det är än mer angeläget att strategin, när den väl kommer, har rätt fokus och inte svävar ut i sidofrågeställningar. Regeringen har upprepade gånger sagt att man strävar efter bred förankring i riksdagen för att strategin ska kunna vara giltig över en längre tid. Det låter ju bra, men om man menar allvar med det måste en sådan förankringsprocess komma igång i tid för att det ska finnas förutsättningar att bli klar i tid.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Vilken inriktning kommer livsmedelsstrategin att ha och när kommer statsrådet att vara tillräckligt färdig med sitt upplägg för att det ska vara meningsfullt med samtal om innehållet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:674 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/00550/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:674 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Livsmedelsstrategin

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig vilken inriktning livsmedelsstrategin kommer att ha och när jag kommer att vara tillräckligt färdig med upplägget för att det ska vara meningsfullt med samtal om innehållet.

Regeringen aviserade arbetet med en nationell livsmedelsstrategi i budgetpropositionen för 2015. Utgångspunkten med arbetet med livsmedelsstrategin är att det finns en stor potential i den svenska livsmedelsproduktionen och efterföljande led. Mål för arbetet är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelsproduktionen samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås. Målet är också att öka andelen ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenter att göra medvetna val, till exempel genom miljö- och ursprungsmärkning. Strategin ska presenteras i en proposition som läggs på riksdagens bord under 2016.

Regeringen tog den 5 mars 2015 emot Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15). Utredningens betänkande är under beredning inom Regeringskansliet. Utredningen och utfallet av remissförfarandet är ett av de underlag som jag använder vid framtagandet av livsmedelsstrategin.

För att säkerställa att arbetet med livsmedelsstrategin möter de utmaningar och möjligheter som finns i den svenska livsmedelskedjan har jag genomfört en bred och omfattande extern förankring och dialog med aktörer relaterade till hela livsmedelskedjan. Denna process har inkluderat representanter från besöks-, livsmedels-, och upplevelsenäringen men även politiken. Jag har under hela denna process välkomnat inspel och dialog. Jag kommer under våren fortsatt att föra diskussioner med riksdagen och hoppas på en överenskommelse för en stärkt svensk livsmedelskedja.

Stockholm den 3 februari 2016

Sven-Erik Bucht

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.