Till innehåll på sidan

Lättade restriktioner för kultursektorn

Skriftlig fråga 2020/21:2913 av Emma Ahlström Köster (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-05-19
Överlämnad
2021-05-19
Anmäld
2021-05-20
Svarsdatum
2021-05-26
Sista svarsdatum
2021-05-26
Besvarad
2021-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Att ta del av kultur är en mänsklig rättighet som stärker såväl folkhälsan som Sveriges demokratiska utveckling.

Kulturföretag som vanligtvis klarar sig utan offentligt stöd har drabbats hårt under pandemin. De långvariga restriktionerna har inneburit en mer eller mindre nedstängd arbetsmarknad för kultursektorn. En ytterligare försvårande omständighet är att många redan före pandemin levde på den ekonomiska marginalen och att skyddsnätet för kulturskapare generellt sett är svag.

Varje kulturområde har olika förutsättningar, och det finns stora grupper av professionella kulturskapare som sett sig tvingade att byta jobb, exempelvis musiker och dansare eller företag inom ljud och ljus.

Utöver att enskilda kulturutövare drabbas hårt är också risken stor att hela kultursektorn tappar värdefull kompetens och att färre söker sig till branschen.

De senaste lättnaderna av restriktionerna är välkomna och har inneburit att man äntligen kan planera för att genomföra begränsade, säkra evenemang i de delar av sektorn som fortfarande finns kvar. Kultursverige hoppas på ytterligare lättare längre fram i sommar, och det är viktigt att karantänsreglerna släpps i takt med lättnaderna, så att utländska artister med negativt test kan få komma hit.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka kortsiktiga planer på förändringar i restriktionerna planeras under sommaren och för hösten och när förmedlas dessa, så att kultursektorn kan planera efter dem?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2913 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku202 1 /01359 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2913 av Emma Ahlström Köster (M)
Lättade restriktioner för kultursektorn

Emma Ahlström Köster har frågat mig vilka kortsiktiga planer på förändringar i restriktionerna som planeras under sommaren och för hösten och när dessa förmedlas, så att kultursektorn kan planera efter dem.

Kultursektorn har drabbats hårt av covid-19-pandemin. De restriktioner och allmänna råd som införts med anledning av covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för både kulturverksamheter och enskilda kulturskapare.

Regeringen har sedan tidigare tillfört särskilda krisstöd till kulturområdet, utöver de generella stöden för jobb och företagande. Krisstöden har varit av stor betydelse och har bidragit till att dessa verksamheter har kunnat överleva. Nyligen aviserade regeringen att ytterligare 750 miljoner kronor planeras att tillföras kultursektorn i kris- och stimulansstöd. För att underlätta planeringen av evenemang kommer även ett särskilt evenemangsstöd att införas.

Den 12 maj beslutade regeringen att en mer träffsäker reglering av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska införas den 1 juni, som bl.a. innebär att deltagartaken för olika arrangemang bestämts utifrån risken för trängsel och smittspridning av covid-19. För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta förutsatt att deltagarna inte anvisas en sittplats, då upp till 500 deltagare kan tillåtas. Folkhälsomyndigheten har också bemyndigats att meddela föreskrifter om krav på smittskyddsåtgärder för dessa arrangemang.

Den 12 maj redovisade Folkhälsomyndigheten sitt uppdrag att vidareutveckla och konkretisera nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder utifrån det nationella epidemiologiska läget för covid-19. Redovisningen är ett viktigt underlag i regeringens arbete med att ta fram en nationell plan för hur och när restriktionerna på den nationella nivån successivt ska kunna anpassas, lättas upp alternativt avvecklas

Regeringen strävar efter att, vid ett bättre epidemiologiskt läge och i så stor utsträckning som möjligt, öppna upp samhället allt mer. En nedtrappning av restriktioner måste dock ske successivt, med beaktande av åtgärdernas väntade påverkan på smittspridning och sjukvården. Deltagartaken och andra restriktioner kommer att justeras och tas bort så snart smittläget tillåter det. Vi har under hela krisen varit tydliga med att grundlagsfästa fri- och rättigheter inte ska begränsas längre än nödvändigt och att åtgärder enligt covid-19 -lagen ska vara proportionerliga och inte i onödan får begränsa verksamheter som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt. Regeringen följer utvecklingen löpande och har också en tät dialog med berörda aktörer inom kultursektorn.

Stockholm den 26 maj 2021

Amanda Lind

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.