Länsstyrelsernas uppdrag

Skriftlig fråga 2021/22:1224 av Anders Åkesson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-03-04
Överlämnad
2022-03-07
Anmäld
2022-03-14
Svarsdatum
2022-03-16
Sista svarsdatum
2022-03-16
Besvarad
2022-03-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

Landets 21 länsstyrelser utgör den svenska statens civila beredskapsorganisation på regional nivå. Länsstyrelsernas uppdrag är att hantera uppkomna krissituationer och att bygga upp det civila försvaret. 

Vi har goda erfarenheter av länsstyrelsernas arbete på området, nu senast under pandemin då de samordnade kommunernas, regionernas och statens arbete samt tidigare i samband med stora skogsbränder etcetera.

Min bild är att landets länsstyrelser i varierande grad har aktiverat sig med anledning av det ryska överfallet på Ukraina, ett överfall som innebär att det i dag är över en miljon människor som är på flykt och att säkerhetsläget i Sveriges absoluta omgivning snabbt ändras. 

Min fråga till statsrådet Ida Karkiainen:

 

Vilka konkreta uppgifter och uppdrag har statsrådet och regeringen med anledning av vår omvärldssituation beslutat ge landets 21 länsstyrelser?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1224 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)

Fi2022/00870 Finansdepartementet Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1224 av Anders Åkesson (C)
Länsstyrelsernas uppdrag

Anders Åkesson har frågat mig vilka konkreta uppgifter och uppdrag som jag och regeringen med anledning av vår omvärldssituation beslutat ge landets 21 länsstyrelser.

Jag vill inleda med att framföra att jag delar Anders Åkessons uppfattning att länsstyrelserna har en viktig roll i kris och höjd beredskap. Länsstyrelsernas roll i krisberedskapen visade sig inte minst i arbetet med att begränsa spridningen av covid-19 och dess effekter.

Enligt förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ska varje länsstyrelse utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande och inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Länsstyrelserna är också geografiskt områdesansvariga myndigheter enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och höjd beredskap och även den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länen. Det innebär bl.a. att länsstyrelserna, i enlighet med förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap, ska vara sammanhållande för krisberedskapen inom sitt geografiska område samt verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Länsstyrelserna har uppgifter vid höjd beredskap och ska som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

Utifrån denna förordningsreglering har länsstyrelserna redan vidtagit åtgärder med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Ett sådant exempel är att landshövdingarna vid ett extrainsatt landshövdingemöte den 1 mars 2022 fattade beslut om att inrätta ett gemensamt samordningskansli med syfte att samordna länsstyrelsernas gemensamma hantering kopplat till händelserna i Ukraina.

Den 10 mars 2022 beslutade regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att inom ramen för det regionala geografiska områdesansvaret regelbundet komma in med underlag till Regeringskansliet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och den påverkan den får på det svenska samhället. I uppdraget ingår också att samordna sådan informationsinhämtning från kommuner och regioner som andra statliga myndigheter genomför med anledning av omvärldsläget. Den 11 mars beslutade regeringen också om att uppdra åt länsstyrelserna att göra en inventering av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt.

Stockholm den 16 mars 2022

Ida Karkiainen

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.