Lagen om tillträdesförbud

Skriftlig fråga 2022/23:100 av Pontus Andersson (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-12-01
Överlämnad
2022-12-02
Anmäld
2022-12-05
Svarsdatum
2022-12-14
Sista svarsdatum
2022-12-14
Besvarad
2022-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Den 1 mars 2021 trädde lagen om tillträdesförbud i kraft. Redan vid beredningen av lagförslaget var den kritiserad av den dåvarande oppositionen med anledning av att den dels anses vara för tandlös, dels att det tar lång tid från händelse till att en person portas från exempelvis en butik eller ett badhus.

En annan nackdel med den nuvarande lagen är att tillträdesförbudet inte drabbar den som bara ägnar sig åt ordningsstörningar samt att förbudet inte gäller för exempelvis hela gallerior utan bara för den enskilda butiken.

Snart två år efter att lagen tagits i bruk efterfrågar butiksägare och andra berörda att lagen skärps. De menar att det måste gå fortare från att en händelse sker till att personen i fråga kan portas, men också att den ska kunna omfatta fler platser som exempelvis hela gallerior.

Lagen om tillträdesförbud är ingenting som nämns i Tidöavtalet, men min uppfattning är att det brett över åtminstone samarbetspartierna finns ett stöd för en förändring av lagen. 

Med anledning av ovanstående väljer jag att ställa följande fråga till justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Avser ministern att ta initiativ till en förändring av lagen om tillträdesförbud?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:100 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Ju2022/03494 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:100 av Pontus Andersson (SD) Lagen om tillträdesförbud


Pontus Andersson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en förändring av lagen om tillträdesförbud.

Regeringen tar brottslighet, trakasserier och andra störningar som drabbar butiker på stort allvar. De negativa effekterna påverkar inte bara kundernas trygghet och butiksanställdas arbetsmiljö, utan störningarna kan också, om de leder till att kunder skräms bort, leda till ekonomisk skada för butiken.

Lagen om tillträdesförbud till butik trädde i kraft den 1 mars 2021 och genom ändringar som trädde i kraft den 1 juli i år utvidgades den till att även omfatta badanläggningar och bibliotek. Ett tillträdesförbud ska grundas på en bedömning av risken för brott och allvarliga trakasserier samt, för bibliotekens del, risken för vissa ordningsstörningar. Alla frågor om tillträdesförbud ska enligt en uttrycklig bestämmelse i lagen handläggas skyndsamt. Detta gäller för såväl åklagare som domstol.

För mig är det centralt att lagstiftningen är ändamålsenligt utformad. Men den är fortfarande relativt ny och det behöver gå viss tid innan den kan utvärderas på ett meningsfullt sätt. Med det sagt följer jag tillämpningen med intresse och är vid behov beredd att se över tillträdesförbudslagstiftningen eller annan straffrättslig lagstiftning – till exempel brottsbalksregleringen om olaga intrång – för att stärka skyddet för butiksägare ytterligare.

Stockholm den 14 december 2022


Gunnar Strömmer

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.