Kvalitetsregistrens framtid

Skriftlig fråga 2015/16:804 av Barbro Westerholm (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-15
Överlämnad
2016-02-15
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Sverige är världsledande när det gäller att utvecklingen av kvalitetsregister i hälso- och sjukvården. Registren har primärt utvecklats för att stödja det kliniska förbättringsarbetet, men de har också visat sig värdefulla för forskning och innovation.

I dagsläget finns omkring 100 register. Under åren 2012–2016 finansieras de genom en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått uppdraget att utvärdera verksamheten 2014 och 2017. 2014 års rapport visade att registren utvecklats men att en del arbete återstår för att nå de slutliga målen för dem. Tre centrala utvecklingsområden identifierades:

Kvalitetsregisters roll iden samlade informationsstrukturen.

Användningen av registerdata för förbättringsarbete i vården.

Utveckling av satsningen och förberedelse av vad som ska hända efter satsningen.

Samtidigt presenterades rekommendationer till regering, landsting och regioner samt till kansliet för Nationella Kvalitetsregister om vad som behöver göras för att öka måluppfyllelsen.

Kvalitetsregistren har inom många områden visat sig värdefulla för kvalitetsbedömningar och forskning. Deras finansiering är säkrad året ut men Myndigheten för vård- och omsorgsanalys slutliga utvärdering är planerad först till 2017.

 

Min fråga till statsrådet Gabriel Wikström är därför om och hur han avser att säkra kvalitetsregistrens finansiering tills utvärderingen 2017 är genomförd och analyserad med avseende på rekommendationer om fortsättningen.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:804 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/01118/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:804 av Barbro Westerholm (L) Kvalitetsregistrens framtid

Barbro Westerholm har frågat mig om och hur jag avser att

säkra kvalitetsregistrens finansiering tills utvärderingen 2017 är genomförd och analyserad med avseende på rekommendationer om fortsättningen.

De nationella kvalitetsregistren är centrala för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet, men också för nationell uppföljning och jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat, och därmed för att kunna åstadkomma en jämlik vård för hela befolkningen. De nationella kvalitetsregistren utgör även en viktig förutsättning för en betydelsefull del av den registerbaserade forskning och innovation som sker inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten om utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg har inneburit en positiv utveckling. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) halvtidsutvärdering lyfter bl.a. fram att kvalitetsregistren har utvecklats inom en rad områden, vilket bidrar till bättre förutsättningar för registren att användas för förbättringsarbete och forskning. Satsningen har lagt stort fokus på patientperspektivet och många register redovisar idag resultatdata direkt till patienterna. Antalet forskningsprojekt med stöd av kvalitetsregisterdata har också ökat. Samtidigt är det långt ifrån alla kvalitetsregister som används för forskning och här finns utrymme för förbättring. Till de områden som kräver ytterligare insatser hör även att säkerställa att hälso- och sjukvårdens och kvalitetsregistrens it-system uppfyller de krav som måste ställas för att de ska bilda en fungerande helhet som inte avkräver hälso- och sjukvårdens personal upprepade registreringar i olika system. Vårdanalys framhåller också att registren inte har nått sin fulla potential i den verksamhetsnära förbättringen och utvecklingen, och rekommenderar därför landstingen att ge utökat stöd till och ställa krav på verksamheternas förbättringsarbete i hälso- och sjukvården.

Den nuvarande överenskommelsen löper ut 2016 och regeringen avser att även fortsättningsvis stödja finansieringen av de nationella kvalitetsregistren, och håller för närvarande på att se över formerna för detta i dialog med SKL och med företrädare för landstingen.

Stockholm den 24 februari 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.