Kostnader orsakade av id-krav

Skriftlig fråga 2015/16:585 av Kristina Yngwe (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-08
Överlämnad
2016-01-08
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Den 4 januari inledde Sverige sina kontroller av id-kravet på Kastrup. DSB och Skånetrafiken har i dagsläget ett tillfälligt avtal där kostnaden, beräknad till ungefär 9 miljoner danska kronor per månad, delas mellan de båda transportbolagen.

Osäkerheten är dock stor kring hur länge id-kravet ska gälla, vilket gör det svårt för dessa transportbolag att få en överblick över kostnaderna. DSB har aviserat att de inte kommer vilja fortsätta dela på kostnaderna, och Skånetrafiken har konstaterat att förlängda kontroller kommer att bli svåra att hantera resursmässigt. Det finns alltså en stor oro hos Skånetrafiken och DSB över hur företagen ska hantera de omkostnader som uppstått på grund av id-kraven. Om dessa företag tvingas stå för kostnaden själva kommer detta i förlängningen att påverka verksamheten i Öresundsregionen som redan drabbas hårt av id-kraven.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är med anledning av detta:

 

Hur kommer de berörda transportbolagen att kompenseras ekonomiskt för de merkostnader som är en direkt konsekvens av id-kravet med tillhörande kontroller?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:585 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr N2016/00140/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:585 av Kristina Yngwe (C) Kostnader orsakade av id-krav

Kristina Yngwe har frågat mig hur de berörda transportbolagen kommer att kompenseras ekonomiskt för de merkostnader som är en direkt konsekvens av ID-kravet med tillhörande kontroller.

Jag har stor förståelse för att såväl resenärer som transportörer drabbas på flera olika sätt av de nyligen införda ID-kontrollerna vid resa med buss, tåg eller färja från Danmark till Sverige.

Bakgrunden till beslutet om ID-kontroller var att regeringen bedömde att viktiga samhällsfunktioner var hotade med anledning av det stora antalet asylsökande och bestämmelserna syftar till att säkerställa att grundläggande samhällsfunktioner inte helt sätts ur spel.

Den principiella utgångspunkten för kostnadsökningar orsakade av lagstiftning är att berörda aktörer står för sina egna kostnader. Som exempel kan nämnas säkerhetsbetingade bestämmelser eller skatter på drivmedel.

I frågan om ID-kontrollerna ser vi dock att kostnaderna specifikt drabbar transportbolagen enbart på grund av att de bedriver trafik inom ett visst geografiskt område och det finns därmed särskilda skäl att utvärdera effekterna för transportörerna. Jag avser att noga följa utvecklingen.

Stockholm den 19 januari 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.