Kostnaden för id-kontroller

Skriftlig fråga 2015/16:833 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-19
Överlämnad
2016-02-20
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen införde den 4 januari id-kontroller på resor med tåg, buss och färjor från Danmark. Dessa motiveras med att det råder allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i Sverige. Moderaterna står bakom id-kontrollerna som ett led i att minska trycket mot Sverige, men vi menar att regeringens åtgärder inte räcker. Vi vill se en tillfällig paus i flyktingmottagandet. 

De införda id-kontrollerna är en angelägenhet för hela landet. Nu bärs kostnaderna av de företag som är ålagda att utföra kontrollerna. Det handlar både om direkta kostnader och om intäktsbortfall. Skånetrafiken, som ansvarar för Öresundstågen och är en förvaltning inom Region Skåne, uppger att deras nettokostnader för id-kontrollerna uppgår till 15 miljoner per månad. Även andra företag belastas av motsvarande kostnader. 

Ytterst är detta kostnader som drabbar pendlare och andra resenärer och/eller skattebetalare i Skåne. De negativa effekterna blir förstås allt större ju längre kontrollerna pågår. 

Min fråga till statsrådet är:

 

Avser regeringen att kompensera transportörerna för kostnader som uppkommer på grund av id-kontrollerna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:833 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/01549/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:833 av Elisabeth Svantesson (M) Kostnaden för id-kontroller

Elisabeth Svantesson har frågat mig om regeringen avser att kompensera transportörerna för kostnader som uppkommer på grund av id-kontrollerna.

Regeringen är väl medveten om de konsekvenser kraven på tillfälliga ID-kontroller för resor med tåg, buss och färjor från Danmark har medfört för både transportörer och resenärer. Dock bedömer regeringen att kontrollerna alltjämt är nödvändiga för att möta behovet av att upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten i landet.

En mycket stor andel av befintliga regleringar på transportområdet innebär ekonomiska belastningar för trafikanter och transportföretag som inte ersätts. Motiven är typiskt sett förbättrad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning som kommer samhället till del i sin helhet samtidigt som de positiva effekterna i flertalet fall inte uppväger kostnaderna för enskilda utövare. Som grundläggande princip ersätts därför inte kostnader orsakade av lagstiftning.

Jag har sedan tidigare uttalat att det finns särskilda skäl att noga utvärdera effekterna för transportörerna i Öresundsregionen mot bakgrund av de tillfälliga ID-kontrollerna. En sådan analys måste även omfatta EU:s regler för statsstöd. En eventuell utbetalning av kompensation i strid med statsstödsreglerna kan leda till krav på återbetalning av erhållet stöd samt ränta.

Stockholm den 2 mars 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.