Kontrollprogram och djurskyddet

Skriftlig fråga 2015/16:853 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-23
Överlämnad
2016-02-23
Anmäld
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Sista svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I slutet av mars förra året lämnade Sveriges grisföretagare in en ansökan om ett så kallat djuromsorgsprogram eller kontrollprogram. Grisproducenter som ansluter sig till detta program föreslås bland annat få avvänja grisarna tidigare, fixera suggan under de första dagarna, stänga inne suggorna under brunst och vid betäckningsperioden samt öka beläggningsgraden för grisarna. Med andra ord innebär det att man ska få underskrida minimikraven i djurskyddslagen om man ansluter sig till programmet. Argumenten för programmet är bland annat att man vill minska smågrisdödligheten och därmed öka lönsamheten. Detta har kritiserats av ledande forskare, som menar att avelsarbetet, som fokuserat på ett större antal födda kultingar per sugga, är det som bör förändras. Utöver detta har förslaget kritiserats för att sänka djurskyddet, inte ta hänsyn till redan existerande forskning samt minska konsumenternas motiv för att köpa svenskt griskött.

Ett så kallat kontrollprogram är inte unikt för grisnäringen. Det förekommer redan för slaktkyckling, där det bland annat innebär att producenter som är anslutna till programmet får ha upp till 36 kilo kyckling per kvadratmeter, detta att jämföra med djurskyddsföreskriftens 20 kilo per kvadratmeter – detta mot extra kontroller där man till exempel kontrollerar kycklingarnas fothälsa.

Sverige, som anser sig ha världens bästa djurskydd, riskerar att bli omsprungna av andra länder. På årets djurskyddskonferens valde representanten från Danmark att presentera hur de har valt att anamma en djurskyddsmärkning av animalieprodukter. Producenter som väljer att hålla en högre djurskyddsnivå än lagen ska få stjärnmärka sina produkter och kan därmed få mer betalt. De svenska representanterna fokuserade i stället på kontrollprogram och att producenterna ska få underskrida lagstiftningens miniminivåer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att försäkra sig om att pågående och kommande kontrollprogram inte innebär försämringar ur djurskyddssynpunkt?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:853 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01591/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:853 av Jens Holm (V) Kontrollprogram och djurskyddet

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att försäkra mig om att pågående och kommande kontrollprogram inte innebär försämringar ur djurskyddssynpunkt.

Regeringen anser att det är viktigt att inte sänka djurvälfärden i Sverige. Samtidigt behöver vi kontinuerligt arbeta med att modernisera regelverken och göra dem smartare så att det blir enklare för företagen att följa de regler vi har. Djurskyddsutredningen pekar i sitt betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) på behovet av att premiera duktiga djurhållare så att de får möjlighet att utveckla alternativa lösningar och lyfter kontrollprogram som ett sätt att förverkliga detta.

På djurskyddsområdet finns redan i dag kontrollprogram för vissa näringar. Vad gäller det försök om hållande av grisar som den svenska näringen genomfört bör det förtydligas att detta var just ett försök. Syftet var att utvärdera förutsättningarna för ett eventuellt kontrollprogram för gris. Resultatet av försöket har utvärderats av externa experter och ärendet ligger nu hos Statens jordbruksverk.

Om det blir aktuellt med ett kontrollprogram för gris och hur det i så fall kommer vara utformat vet vi alltså inte i dag.

Tanken med kontrollprogrammen är att minst samma djurskyddsnivå ska uppnås som vid tillämpning ordinarie föreskrifter. Djurhållare som är anslutna till kontrollprogram måste därför uppfylla flera tillkommande krav och får även en ytterligare kontroll av sin verksamhet, utöver den offentliga djurskyddskontrollen som utförs av länsstyrelserna. På så sätt kan en större flexibilitet erbjudas duktiga djurhållare, samtidigt som vi värnar om ett gott djurskydd.

Stockholm den 1 mars 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.