Konsumentskydd vid köp på exekutiv auktion

Skriftlig fråga 2015/16:1024 av Hillevi Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-23
Överlämnad
2016-03-24
Sista svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Vid köp på exekutiv auktion skyddas köparen inte automatiskt mot skada på fastighet som uppkommer mellan handpenning och fullföljt köp.

Som exempel kan nämnas köp av en fastighet på exekutiv auktion där en vattenläcka inträffade efter besiktning och erlagd handpenning. Efter att hela köpesumman betalats begärde köparen handräckning eftersom det inte gick att få kontakt med fastighetsägaren och kronofogden saknade nyckel. Därefter upptäcktes vattenskadan. Det fanns inget tecken på inbrott utan någon med nyckel hade gått in och satt på kranen. Försäkringen på fastigheten var inte betald och kronofogden har slutat teckna försäkring för tiden mellan handpenning och fullföljd köpeskilling. Köparen fick ingen ersättning för skadan.

I ett annat fall betalade köparen drygt 100 000 kronor i handpenning på en fastighet på exekutiv auktion. När han fick tillgång till huset upptäckte han att det hade brunnit sedan visningen. Mannen begärde att få avbryta köpet och få handpenningen tillbaka. I andra hand ville han att priset skulle sänkas. Det slutade i stället med att huset såldes till en annan köpare för ett lägre pris. Kronofogden behöll nästan hela handpenningen, trots att mannen inte kompenserades för brandskadan och köpet inte fullföljdes. Högsta domstolen dömde till mannens nackdel och menade att det saknades vägledande praxis för de fall där värdet på huset sjunkit innan köpet gått igenom.

Dessa och flera fall visar att det finns ett bristande skydd för köpare av fastigheter som säljs på exekutiv auktion. Köparen bör skyddas mot skador på fastigheten som uppkommer efter att handpenningen är betald och innan köpet fullföljts och köparen fått tillgång till fastigheten.

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Kan ministern och regeringen tänka sig att vidta åtgärder för att på något sätt täppa till denna lucka i lagen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1024 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/02570/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1024 av Hillevi Larsson (S) Konsumentskydd vid köp på exekutiv auktion

Hillevi Larsson har frågat mig om jag och regeringen kan tänka oss att vidta åtgärder för att på något sätt täppa till en lucka i lagen avseende köp av fastighet på exekutiv auktion.

En exekutiv försäljning syftar till att sälja utmätt egendom på ett snabbt och smidigt sätt samtidigt som bästa möjliga ekonomiska resultat uppnås. Varje år genomför Kronofogdemyndigheten exekutiv försäljning av ca 1 000 fastigheter och bostadsrätter. Det är en i huvudsak väl fungerande ordning.

En exekutiv försäljning är en offentligrättslig förrättning som skiljer sig från andra försäljningar. Försäljningen sker genom ett myndighetsbeslut som innebär att egendomen säljs i befintligt skick. Beslutet kan överklagas till domstol. En köpare har vidare alltid rätt att frånträda köpet utan andra konsekvenser än att han eller hon kan förlora handpenningen. Utrymmet för att vid sidan av denna reglering tillämpa allmänna köprättsliga regler vid en exekutiv försäljning anses vara mycket begränsat.

Hillevi Larsson tar särskilt upp frågan om skador som inträffar på en fastighet i tiden mellan en exekutiv försäljning och tillträdet. I syfte att uppnå skydd mot skada eller förlust är det viktigt att fastigheten är försäkrad.

En särskild utredare har i uppdrag att göra en allmän översyn av utsökningsrätten. Uppdraget ska redovisas den 1 november 2016. Enligt utredaren kommer den fråga Hillevi Larsson tar upp att belysas i det fortsatta arbetet. Mot denna bakgrund finns det inte anledning för regeringen att nu vidta någon ytterligare åtgärd.

Stockholm den 5 april 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.