Kapitaltillskottet till Green Cargo

Skriftlig fråga 2021/22:862 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-01-20
Överlämnad
2022-01-21
Anmäld
2022-01-25
Svarsdatum
2022-02-02
Sista svarsdatum
2022-02-02
Besvarad
2022-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Mer gods måste flyttas över från väg till järnväg om Sverige ska klara målet om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till senast 2030. En solid och välfungerande statlig godsoperatör är en viktig komponent i detta. Green Cargo är svenska statens järnvägsoperatör för godstransporter, och de spelar en mycket viktig roll i omställningen av transportsektorn. Över 95 procent av Green Cargos transportarbete sker med eldrivna tåg där klimatpåverkan är minimal. Varje dygn kör Green Cargo 400 godståg i Sverige, vilket ersätter 9 000 dagliga lastbilstransporter i vägnätet.

Järnvägsbranschen har drabbats hårt av pandemin, och Green Cargo är inget undantag. Företaget har under en tid varit i behov av kapitaltillskott för att kunna göra nödvändiga investeringar och säkra den långsiktiga finansiella stabiliteten. Därför var det mycket glädjande att regeringen i september 2020 utlovade ett ekonomiskt stöd på 1,4 miljarder kronor. Så agerar en ansvarsfull ägare. Hade Green Cargo haft ansvarsfulla privata ägare hade de garanterat gjort likadant.

Nu har vi emellertid nåtts av beskedet att EU motsätter sig stödet till Green Cargo. EU hänvisar till EU:s förbud mot statligt stöd. Detta trots att EU under pandemin har utfärdat lagstiftning med det uttalade syftet att lätta på statsstödsreglerna under coronakrisen.

Det utlovade kapitaltillskottet var mycket viktigt för Green Cargos verksamhet. Om inte regeringen agerar försvåras klimatomställningen av Sveriges godstransporter, och Green Cargo riskerar många år till av svår finansiell situation.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser regeringen att överklaga EU-kommissionens beslut, och hur ytterligare avser regeringen att agera för att säkra Green Cargos långsiktiga finansiella stabilitet och överflytten av gods från väg till järnväg?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:862 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N 2022/00166 Näringsdepartementet Närings ministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:862 av Jens Holm (V) Kapitaltillskottet till Green Cargo

Jens Holm har frågat infrastrukturminister Thomas Eneroth om regeringen avser att överklaga EU-kommissionens beslut och hur regeringen avser att ytterligare agera för att säkra Green Cargo AB:s (Green Cargo) långsiktiga finansiella stabilitet och överflytten av gods från väg till järnväg. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Bakgrunden till frågan är det uteblivna kapitaltillskottet till Green Cargo. Riksdagen bemyndigade i december 2020 regeringen att under 2021 besluta om ett kapitaltillskott på högst 1 400 000 000 kronor till Green Cargo (prop. 2020/21:1 utg. omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Efter underhandskontakter med EU-kommissionen gjordes bedömningen att ett sådant kapitaltillskott till bolaget inte var en framkomlig väg. Regeringen har därför inte beslutat om kapitaltillskott i enlighet med riksdagens bemyndigande. Regeringen undersöker nu förutsättningarna för att ytterligare öka attraktiviteten för godstransporter på järnväg. Godsoperatörerna behöver långsiktiga förutsättningar att göra de investeringar som krävs för att öka attraktiviteten för godstransporter på järnväg. Detta skapar goda förutsättningar för en ökad efterfrågan på järnvägstransporter.

Stockholm den 2 februari 2022

Karl-Petter Thorwaldsson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.