Kameraövervakning

Skriftlig fråga 2015/16:758 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-05
Överlämnad
2016-02-07
Anmäld
2016-02-09
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sedan den 1 juli 2013 gäller en ny lag för kameraövervakning i offentliga miljöer. Enligt lagen ska allmän kameraövervakning ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet. Utgångspunkten är att kameraövervakning alltid innebär ett intrång i de övervakades personliga integritet, och för att tillstånd ska beviljas får intrånget inte vara kränkande.

För att kameraövervakningen inte ska anses vara kränkande måste ändamålet med och behovet av åtgärden väga tyngre än de övervakades intresse av skydd för den personliga integriteten. För tillåtelse att kameraövervaka en allmän plats krävs därmed starka skäl för att intrånget i den privata sfären ska vara motiverat.

Lagen om allmän kameraövervakning är rimlig i sak. Kameraövervakningen av offentliga miljöer får aldrig användas som en standardåtgärd och ska inte ersätta andra insatser. I praktiken leder dock avvägningen mellan skyddet av den personliga integriteten och behovet av övervakningen till komplicerade bedömningar, som i vissa fall får ett tveksamt utfall.

Vid bedömningen av behovet av kameraövervakning ska ett flertal faktorer beaktas. I förhållande till tidigare lagstiftning är lagen om allmän kameraövervakning tänkt att vara mindre restriktiv när ändamålet är att förebygga brott och förhindra olyckor.

Ett smidigare förfarande är särskilt angeläget då personrelaterade våldsbrott såsom rån och våldtäkter ökar. Även en i hela landet växande problematik med skadegörelse och anlagda bränder understryker behovet av utökad övervakning i vissa fall.

Domar i länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten visar dock på att tillstånd om kameraövervakning i brottsförebyggande syfte ofta avvisas med motiveringen att polisen bör kunna uppfylla övervakningens avsikt. Men i utsatta miljöer, såsom i parker, där vi vill att människor ska kunna passera och känna sig trygga, kan rimligtvis inte polisen stå positionerad dygnets alla timmar.

Lagstiftningens goda intentioner verkar således tyvärr ofta inte uppfyllas i den praktiska hanteringen av dessa frågor.

Det finns därmed anledning att se över utökade möjligheter till kameraövervakning i vissa utsatta områden med dokumenterat hög brottslighet och där ändamålet är att skapa en tryggare miljö. Det är också angeläget att handläggningstiderna för dessa ärenden avsevärt kortas, för att möjliggöra snabba insatser när så krävs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

På vilket sätt är ministern beredd att säkerställa att möjligheter till kameraövervakning i praktiken utökas enligt lagstiftningens intentioner och att handläggningstiden för ärendena kortas?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01141/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:758 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) Kameraövervakning

Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag är beredd att säkerställa att möjligheter till kameraövervakning i praktiken utökas enligt lagstiftningens intentioner och att handläggningstiden för ärendena kortas.

Regeringen tillsatte i november 2015 en utredning som ska utreda vissa frågor om kameraövervakning. Syftet med utredningen är att säkerställa att kameraövervakning kan användas där det behövs för att bekämpa brott och samtidigt garantera ett starkt skydd för den personliga integriteten. I utredningens uppdrag ingår bl.a. kartlägga tillämpningen av kameraövervakningslagen och att analysera om möjligheterna till kameraövervakning behöver förbättras på särskilt brottsutsatta platser och andra platser med förhöjt skyddsbehov, t.ex. asylboenden, medieredaktioner och lokaler som används av religiösa samfund. Utredningen ska också analysera om integritetsskyddet kan förstärkas. t.ex. genom att Datainspektionen ges föreskriftsrätt när det gäller tillämpningen av kameraövervakningslagen. Enligt direktiven är utredningen också oförhindrad att ta upp och lämna författningsförslag som har samband med utredningsuppdraget. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast i februari 2017.

Det är viktigt att säkerställa att kameraövervakningslagen fungerar på avsett sätt. När utredningen har redovisat sitt uppdrag kommer regeringen att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas på kameraövervakningsområdet.

Stockholm den 16 februari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.