Järnvägens överlevnad och konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2019/20:1972 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-08-18
Överlämnad
2020-08-19
Anmäld
2020-08-20
Svarsdatum
2020-09-02
Sista svarsdatum
2020-09-02
Besvarad
2020-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli ett av de första välfärdsländerna som är fossilfria. Utsläppen från inrikes transporter ska dessutom minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det finns en bred enighet om att framtidens transportsystem har ett behov av en väl fungerande och effektiv järnvägstrafik för både person- och godstransporter.

Riksdagen tillskjuter också mer pengar till underhåll av och investeringar i järnvägar i enlighet med gällande infrastrukturplan. Väl fungerande infrastruktur är viktigt och centralt, men utan trafik kan värdet av den ifrågasättas. Det behövs åtgärder för att stärka trafiken och möjliggöra mer gods- och fler personresor på järnväg.

Införandet av ERTMS-systemet innebär att för alla järnvägsfordon måste det till höga kostnader byggas in ny utrustning eller uppgraderas existerande utrustning.

Riksrevisionen granskade i sin rapport RiR 2018:21 effektiviteten i införandet av ERTMS i Sverige. Riksrevisionen visade exempelvis att den kapacitetsutredning och samhällsekonomiska bedömning som Trafikverket genomförde 2013, som visade på förbättrad kapacitet till ett värde av 17,3 miljarder kronor jämfört med att behålla det existerande systemet ATC, fyra år senare förbytts i en bedömning att skillnaden i kapacitet mellan de två systemen är försumbar. Därmed återstod endast 3,9 miljarder kronor på pluskontot. 

Trafikverket har uppdragit åt konsultbolaget Ramboll att utreda tillkommande kostnader. I en rapport som presenterades den 30 juni 2020 har Ramboll pekat på ytterligare samhällsekonomiska kostnader på nivån 10–15 miljarder kronor för kostnadsposter som tidigare inte prissatts, såsom trafikpåverkan under införandet och teknikuppdateringar. Införandet innebär således numera en minuskalkyl på samhällsnivå och ohållbara påtvingade kostnader på ca 7 miljarder kronor för en redan trängd tågbransch, inte minst godstrafiken på järnväg.

Rapporten från Ramboll pekar också på att det finns ytterligare risker som ännu inte har värderats över huvud taget. Det gäller bland annat kostnaden för att säkra upp ERTMS-systemet för cybersäkerhet och det negativa värdet av potentiella kapacitetsminskningar som kommer med det nya systemet

Oberoende av Trafikverkets och Rambolls bedömningar har SL i juni 2020 beslutat att pausa sin investering i ERTMS-ombordsystem med hänsyn framförallt till de skenande kostnaderna för tågoperatören och ytterst för pendlarna.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder, med anledning av Trafikverkets egna underlag i form av rapporter från Ramboll, för att säkerställa överlevnaden och konkurrenskraften för Sveriges tågoperatörer och järnvägens totala funktion på kort, medellång och lång sikt?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1972 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)I2020/02135/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1972 av Jens Holm (V)
Järnvägens överlevnad och konkurrenskraft

Jens Holm har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder, med anledning av Trafikverkets egna underlag i form av rapporter från Ramboll, för att säkerställa överlevnaden och konkurrenskraften för Sveriges tågoperatörer och järnvägens totala funktion på kort, medellång och lång sikt.

Investeringar i vårt samhällsbygge, där transportsystemet är en viktig del, lägger grunden för klimatomställningen, fler jobb och bostäder i hela landet. Satsningar på järnvägen är ett viktigt fokus för regeringen. Den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 innehåller satsningar på totalt över 700 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder kronor mer än föregående planperiod. Den nationella planen innebär den största järnvägssatsningen i modern tid. Anslagsmedlen till drift och underhåll av järnvägen ökar med hela 47 procent jämfört med föregående planperiod, något som kommer att ge en positiv effekt på järnvägsanläggningens funktionalitet och tillgänglighet.

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU-gemensamt signalsystem som syftar till att möjliggöra effektiv gränsöverskridande tågtrafik, därigenom ökar järnvägens konkurrenskraft. Sverige och övriga medlemsstater är enligt EU-lagstiftningen (TEN-T-förordningen) skyldiga att införa ERTMS på sina delar av stomnätet senast 2030. ERTMS-införandet har inletts och kommer att genomföras samordnat i Sverige och EU (samt Norge och Schweiz). För Sveriges del är ERTMS-projektet förutom ett projekt för att främja gränsöverskridande tågtrafik dessutom att betrakta som ett underhålls- och reinvesteringsprojekt av järnvägens nödvändiga signalsäkerhetssystem. Det nya signalsystemet ersätter en sliten anläggning, driver på digitalisering och förenklar trafikledning och är en förutsättning för framtida automation. ERTMS är ett modernare system med bättre tillförlitlighet, vilket bland annat innebär färre signalfel och lägre underhållskostnader jämfört med nuvarande system.

Det har i omgångar också varit möjligt att söka EU-stöd för investering i ERTMS-ombordutrustning, vilket flera svenska järnvägsföretag har sökt och erhållit. För godstågoperatörer satsar regeringen under åren 2018–2020 totalt 763 miljoner kronor i form av en miljökompensation.

Just nu pågår den största järnvägssatsningen i modern tid. Regeringen kommer fortsatt arbeta med att utveckla och modernisera svensk järnväg.

Stockholm den 1 september 2020

Tomas Eneroth

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.