Jämlik vård vid sällsynta diagnoser

Skriftlig fråga 2016/17:330 av Jenny Petersson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-11-15
Överlämnad
2016-11-17
Anmäld
2016-11-18
Svarsdatum
2016-11-23
Sista svarsdatum
2016-11-23
Besvarad
2016-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Enligt de svenska kriterierna har ca 2 procent av Sveriges befolkning en sällsynt diagnos. I Sverige, så som i Norge, kallas en diagnos sällsynt om den förekommer hos färre än 100 personer per miljon invånare och leder till funktionsnedsättning. I övriga Europa är kriterierna följande: En diagnos kallas sällsynt om den finns hos färre än 500 personer per miljon invånare.

Sverige är ett av de länder som inte har följt den rekommendation som gjordes 2009 om att anta en nationell plan eller strategi för sällsynta diagnoser. Vissa initiativ har tagits, men tyvärr är dessa otillräckliga.

Eftersom diagnoserna är sällsynta saknas ofta tillräcklig kunskap i hälso- och sjukvården, hos Försäkringskassan, hos socialtjänsten, i skolan och hos andra samhällsaktörer.

Därför finns det också brister i samordning och helhetssyn, vilket medför särskilda svårigheter för personer som lever med sällsynta diagnoser. Denna komplexitet kräver en samordnad strategi och kompetens.

Det pågår ett arbete med bildande av regionala medicinska center för sällsynta diagnoser vid våra universitetssjukhus – vilket är bra. Men det hade varit betydligt bättre och effektivare om detta arbete hade byggts på en nationell handlingsplan/nationella riktlinjer för sällsynta diagnoser. Det är oroande att regeringen inte verkar förstå vikten av en nationell handlingsplan/nationella riktlinjer för sällsynta diagnoser. Det är dags för regeringen att ta ansvar för en nationell samordning och ta fram en nationell handlingsplan/nationella riktlinjer. En samordning av insatser över landet är nödvändigt för en jämlik vård för patienter med sällsynta diagnoser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd, Gabriel Wikström:

 

Prioriterar statsrådet och regeringen en nationell plan/nationella riktlinjer för sällsynta diagnoser, och om så är fallet, när kommer detta att vara på plats?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:330 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/07185/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:330 av Jenny Petersson (M) Jämlik vård vid sällsynta diagnoser

Jenny Petersson har frågat mig om regeringen prioriterar en nationell plan/nationella riktlinjer för sällsynta diagnoser, och om så är fallet, när detta kommer vara på plats.

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig (prop. 2015/16:1). Regeringen jobbar aktivt med ökad jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet i vården. Detta arbete rör i högsta grad personer med sällsynta diagnoser.

Området sällsynta diagnoser innebär en extra utmaning. Dels är diagnoserna i sig komplexa och dels finns historiskt sett utmaningar vad gäller organisering och samordning. Regeringen anser att detta är ett viktigt område.

Socialstyrelsen har i april 2016 på regerings uppdrag lämnat en rapport med förslag på hur stödet till patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga kan utvecklas efter 2017. Socialstyrelsens rapport utgör ett av flera viktiga underlag till regeringens fortsatta arbete med frågan.

För att stärka välfärden och för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting avsätter regeringen dessutom 10 miljarder kronor till kommunsektorn för 2017 och framåt. Statsbidraget kan till exempel ge landstingen bättre

förutsättningar att utveckla vården, och då bland annat den för personer med sällsynta diagnoser.

Stockholm den 22 november 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.