Insynsråd vid Boverket

Skriftlig fråga 2015/16:1162 av Ewa Thalén Finné (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-28
Överlämnad
2016-04-28
Anmäld
2016-04-29
Sista svarsdatum
2016-05-04
Svarsdatum
2016-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Den statliga myndigheten Boverket saknar i dag, till skillnad från andra statliga myndigheter, ett fungerande insynråd. Trots att det tidigare rådets mandatperiod löpte ut under hösten 2014 har regeringen ännu inte tillsatt något nytt.

Insynsråden vid de statliga myndigheterna är viktiga och angelägna. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och ska hålla rådet informerat om verksamheten. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter, men rådets uppgift är bland annat att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd.

Den tidigare bostadsministern meddelade förra året att det var regeringens avsikt att tillsätta nya ledamöter till Boverkets insynsråd och att frågan var under beredning i Regeringskansliet, men ännu har ingenting hänt.

Mot bakgrund av ovanstående är därför min fråga till statsrådet Per Bolund:

 

Avser statsrådet och regeringen att tillsätta något nytt insynsråd vid Boverket och i så fall när?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1162 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Dnr N2016/N2016/03355/SUBT

Näringsdepartementet

Finansmarknads- och konsumentministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1162 av Ewa Thalén Finné (M) Insynsråd vid Boverket

Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag och regeringen avser att tillsätta något nytt insynsråd vid Boverket och i så fall när.

Regeringen beslutade den 4 maj 2016 om förordnanden i insynsrådet vid Boverket.

Stockholm den 11 maj 2016

Per Bolund

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.