Insatser mot människosmuggling

Skriftlig fråga 2015/16:835 av Jessica Polfjärd (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-19
Överlämnad
2016-02-22
Anmäld
2016-02-23
Sista svarsdatum
2016-03-02
Svarsdatum
2016-03-08
Besvarad
2016-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Flyktingkrisen är långt ifrån över. Antalet migranter som korsade Medelhavet i januari har mer än tiofaldigats jämfört med samma månad förra året. Många som flyr hamnar i klorna på organiserade kriminella.

Hänsynslösheten som präglar människosmugglingen har visat sig i flera tragiska katastrofer. Nyligen uppmärksammades ett fall där 39 människor, varav 10 barn, drunknade utanför Turkiets kust. Båten med de smugglade människorna var på väg mot den grekiska ön Lesbos. Bara i januari har 250 människor omkommit på Medelhavet – över tre gånger så många som motsvarande tidsperiod förra året.

Trots att svensk polis konstaterat att det finns ett flertal fall där smugglingen organiseras från Sverige och att brottsligheten anses öka leder bara ett fåtal misstankar om organiserad människosmuggling i vinstsyfte till åtal, enligt statistik från Åklagarmyndigheten. Nyligen konstaterade exempelvis polisen i Region Syd en stor ökning av antalet fall med människosmuggling.

De som drabbas är utsatta vuxna och barn som ofta finner få andra alternativ än att fly. Runt om i EU:s länder finns kriminella nätverk som organiserar och profiterar på människosmugglingen. Denna internationella brottslighet som utnyttjar utsatta människor måste stoppas.

Krafttag behöver tas mot den hänsynslösa människosmugglingen. Flera insatser behövs; bland annat bör skärpta straff för människosmuggling införas. Utöver lagskärpningar i Sverige är det samtidigt mycket tydligt att hela EU behöver samarbeta mer för att motverka den organiserade internationella brottslighet som ligger bakom människosmugglingen – bland annat genom en gemensam linje kring minimistraffen. Utöver ett ökat samarbete är det bra att Nato är berett att hjälpa till för att komma åt människosmuggling. I den händelse Nato efterfrågar svensk hjälp bör vi vara öppna för det.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

På vilket vis avser statsrådet och regeringen att agera för kraftfullare insatser mot människosmuggling för att i större utsträckning markera allvaret i dessa brott och ställa de ansvariga inför rätta?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:835 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/01612/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:835 av Jessica Polfjärd (M) Insatser mot människosmuggling

Jessica Polfjärd har frågat mig på vilket vis jag och regeringen avser att agera för kraftfullare insatser mot människosmuggling för att i större utsträckning markera allvaret i dessa brott och ställa de ansvariga inför rätta.

Människosmuggling är ett sätt att kringgå utlänningslagstiftningen som dels innebär att invandringsregleringen sätts ur spel, dels att enskilda människors liv, hälsa och egendom ofta äventyras. Regeringen ser allvarligt på denna typ av brottslighet.

Människosmuggling bedrivs i allt högre grad av kriminella organisationer med förgreningar i olika länder. Eftersom Sverige huvudsakligen har sina landgränser mot andra Schengenländer är det viktigt att vi samarbetar internationellt och i synnerhet med våra europeiska partners, exempelvis Europol och Frontex. Även de nordiska polissambandsmännen som är stationerade runt om i världen kan bidra till arbetet mot människosmuggling.

Svensk polis deltar i arbetet inom EU:s policycykel avseende organiserad och grov internationell brottslighet, där människosmuggling utgör ett av de prioriterade brottsområdena. Som ett led i det intensifierade arbetet på EU-nivå har Europol upprättat ett nytt centrum mot människosmuggling. Centrumets mål är att aktivt stödja EU:s medlemsstater att upplösa kriminella nätverk som är inblandade i organiserad människosmuggling.

Vår svenska lagstiftning grundar sig på ett EU-direktiv och ett rambeslut som innehåller bestämmelser om människosmugglingsbrott. Kommissionen har aviserat att ett förslag till förbättringar av den unionsrättsliga ramen för bekämpande av smuggling av migranter kommer att lämnas under 2016.

Dessutom har kommissionen upprättat en åtgärdsplan mot smuggling av migranter som antogs förra året. Åtgärdsplanen innehåller konkreta förslag på åtgärder inom olika områden som ska vidtas av såväl medlemsstaterna som EU:s egna institutioner för att förebygga och stoppa människosmuggling till EU. I åtgärdsplanen betonar kommissionen bland annat vikten av att öppna fler säkra och lagliga vägar in i EU.

Även FN:s flyktingorgan, UNHCR, har framfört att det i syfte att motverka farliga resor och smuggling av migranter bör skapas fler lagliga alternativ för inresa i EU. När det gäller lagliga vägar för asylsökande tillsatte regeringen den 28 januari i år en utredning, i enlighet med överenskommelsen från den 23 oktober 2015 mellan regeringen och allianspartierna om insatser med anledning av flyktingkrisen. Enligt utredningens kommittédirektiv ska en särskild utredare utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU.

Människosmuggling sker ofta under ovärdiga former eller under förhållanden som är direkt farliga för människor. Många tragiska dödsfall har inträffat på grund av båttransporter i undermåliga fartyg eller för att utlänningar smugglas i containrar och andra trånga lastutrymmen. Barn är särskilt utsatta. Ofta har den enskilde dessutom tvingats sälja sin egendom eller skuldsätta sig för att betala smugglaren. Därför ser regeringen positivt på de åtgärder som vidtas internationellt – och som Sverige deltar aktivt i – för att så effektivt som möjligt bekämpa människosmuggling.

Mot bakgrund av den rådande flyktingsituationen och de senaste årens kontinuerliga ökning av anmälda fall av människosmuggling följer regeringen frågan noga och utesluter inte att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Stockholm den 8 mars 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.