Innebörden av "ömmande värden"

Skriftlig fråga 2022/23:95 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-11-30
Överlämnad
2022-12-01
Anmäld
2022-12-02
Svarsdatum
2022-12-07
Sista svarsdatum
2022-12-07
Besvarad
2022-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

 

Av Tidöavtalet framgår att regeringen avser att genomföra en översyn av regelverket kring inre utlänningskontroller. Som del i översynen ska förslag tas fram genom vilka kommuner och myndigheter åläggs en skyldighet att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det ska enligt Tidöavtalet leda till att den som kommer i kontakt med en person utan tillstånd får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. 

Vidare anges att genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare. Regeringen står inför att besluta om utredningsdirektiv till den nya utredningen.

Därför är min fråga till statsrådet Acko Ankarberg Johansson:

 

Vad menar statsrådet och regeringen när de använder uttrycket ömmande värden kopplat till sjukvården?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:95 besvarad av Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)

S2022/04546 Socialdepartementet Sjukvårdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:95 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Innebörden av ”ömmande värden”

Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vad jag och regeringen menar när uttrycket ”ömmande värden” används kopplat till sjukvården.

Som jag har framfört tidigare anser regeringen att patientsäkerheten är en grundbult. Som Fredrik Lundh Sammeli uppmärksammar framgår det tydligt av Tidöavtalet att det kan finnas situationer där en anmälan enligt informationsplikten skulle strida mot ömmande värden och att undantag från informationsplikten därför behöver utredas närmare. Samarbetspartierna har alltså redan innan utredningen tillsatts identifierat möjliga undantagssituationer, så som exempelvis inom hälso- och sjukvården. Vilka undantagssituationer som bör komma i fråga är det som nu ska utredas.

Jag inväntar därför utredningens förslag och kan inte föregå dess slutsatser.

Stockholm den 7 december 2022

Acko Ankarberg Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.