Till innehåll på sidan

Informationsöverföring i hälso- och sjukvården

Skriftlig fråga 2015/16:574 av Cecilia Widegren (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-07
Överlämnad
2016-01-07
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Svensk hälso- och sjukvård lider av att olika enheter har egna datoriserade journalsystem som inte kommunicerar med varandra, detta trots inledande strategiarbete sedan många år tillbaka. Men det finns mer att göra. Det kan innebära att det inte framgår vid läkarbesök vilka samlade läkemedel patienten använder eller vilka sjukdomar patienten har haft.

Arbete pågår för att olika system hos olika aktörer ska kunna kommunicera med varandra. Då det råder hög säkerhet och sekretess på patientjournaler måste vården emellertid förlita sig på sedan tidigare väl etablerade verktyg, till exempel att skicka dessa genom post eller fax. För att kunna dela informationen måste vårdpersonalen i dag avidentifiera uppgifter i journalen, faxa dem vidare och sedan kontrollera att faxet kommit fram ordentligt. Skulle något gå fel så måste man göra om hela proceduren.

Informationsöverföringen enligt det ovan beskrivna är mycket tidskrävande. I dag lägger vårdens medarbetare, till exempel läkare och sjuksköterskor, timmar, ja timmar, på att skicka över journaluppgifter per fax. Vårdpersonalen är frustrerad över det konstanta faxandet och tiden det tar. Därtill finns det alltid en risk för att patienten skadas på grund av att rätt information inte finns på plats. För att underlätta för personalen i den svenska välfärden behöver vi snarast se över möjligheterna att underlätta informationsöverföring så att personalen slipper lägga flera timmar på att faxa.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Avser regeringen och statsrådet Wikström att vidta åtgärder för att så snart som möjligt kunna pensionera faxen i svensk hälso- och sjukvård, och vilka strategiska åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta informationsöverföring inom hälso- och sjukvården?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:574 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2016/00093/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:574 av Cecilia Widegren (M) Informationsöverföring i hälso- och sjukvården

Cecilia Widegren har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser vidta för att så snart som möjligt kunna pensionera faxen i svensk hälso- och sjukvård, dels vilka strategiska åtgärder jag avser att vidta för att underlätta informationsöverföring inom hälso- och sjukvården?

Jag kan konstatera att digitalisering och e-hälsa är en av regeringens prioriterade frågor på hälso- och sjukvårdsområdet. It-stöd av olika slag kan både underlätta för patienten att vara delaktig i sin egen vård och förenkla vardagen för vårdens medarbetare samtidigt som de kan bidra till en effektivare verksamhet.

Landstingen har enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvaret för vården och ska på ett övergripande plan erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Inom ramen för detta ansvar ligger bl.a. att säkerställa att det finns ändamålsenliga informationssystem. Statens ansvar på e-hälsoområdet utgår från det övergripande ansvaret som staten har inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Det handlar bl.a. om att skapa förutsättningar för landstingen att genomföra sina åtaganden via statsbidrag, statliga myndigheters verksamheter eller lagstiftning.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen aviserat att man ska se över utformningen av det framtida arbetet inom e-hälsoområdet i syfte att komma tillrätta med brister och hinder kring bl.a. journalsystem. Av propositionen framgår att det kommande arbetet ska vara inriktat på bl.a. standardisering, begreppsanvändning och regelverk.

Stockholm den 20 januari 2016

Gabriel Wikström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.