Till innehåll på sidan

Informationen vid SGU:s mineralkontor i Malå

Skriftlig fråga 2006/07:560 av Abramsson, Karl Gustav (s)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2007-01-26
Anmäld
2007-01-30
Besvarad
2007-02-07
Svar anmält
2007-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 26 januari

Fråga

2006/07:560 Informationen vid SGU:s mineralkontor i Malå

av Karl Gustav Abramsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

En stor del av den svenska tillväxten härrör från gruv- och mineralnäringen. Under senare år har intresset för prospektering och etablerandet av gruvor ökat kraftigt. I Västerbotten har intresset formligen exploderat med ökad sysselsättning som resultat. En förutsättning för att vidmakthålla detta intresse är att företagen får tillgång till vederhäftig och lättillgänglig information om den svenska berggrunden.

Vid SGU:s mineralkontor i Malå finns det mesta av den intressanta informationen, men all information finns inte i digital form, vilket försvårar åtkomsten avsevärt.

Kostnaden för att omforma det fysiska underlaget till digital form beräknas uppgå till ca 20 miljoner kronor. Uppenbart förfogar inte SGU eller någon annan instans över denna penningresurs.

Med anledning av detta vill jag fråga om näringsministern är beredd att vidta åtgärder för att all information om den svenska berggrunden vid SGU:s mineralkontor i Malå kan överföras till digital form.

Svar på skriftlig fråga 2006/07:560 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 7 februari

Svar på frågorna

2006/07:559 SGU:s mineralkontor i Malå

2006/07:560 Informationen vid SGU:s mineralkontor i Malå

Näringsminister Maud Olofsson

Karl Gustav Abramsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att all information om den svenska berggrunden vid SGU:s mineralinformationskontor i Malå kan överföras till digital form. Vidare frågar han om jag är beredd att vidta åtgärder för att garantera erforderliga resurser för att mineralinformationskontoret i Malå ska kunna fortsätta sin verksamhet i oförminskad eller ökande omfattning till stöd för en växande och för landet särskilt för Norrlands inland betydelsefull näring.

Vad gäller frågan om att digitalisera prospekteringsintressant information avser SGU att inom ramen för sin ordinarie verksamhet påbörja ett sådant arbete under året. Regeringskansliet bereder för närvarande dessutom ett förslag om att genomföra digitaliseringen på kortare tid.

Enligt min mening fyller SGU:s mineralinformationskontor i Malå en viktig funktion för att tillgodose gruv- och mineralindustrins ökande behov av geologisk information. Enligt vad jag erfarit är mineralinformationskontorets verksamhet högt prioriterat inom SGU. Jag ser positivt på att SGU fortsätter att utveckla verksamheten. Ett större borrkärnearkiv ska snart invigas. Detta är en god grund för vidareutveckling av verksamheten.

SGU arbetar sedan en tid med ett uppdrag om inriktning och nya mål för verksamheten efter 2008. Slutrapporten väntas till våren. Regeringen kommer därefter att ta ställning bland annat till frågor om mer aktiv förvaltning och utveckling av data samt ett mer kundanpassat tillhandahållande av geologisk information.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.