Till innehåll på sidan

Information från Tillväxtverket till butiksägare

Skriftlig fråga 2020/21:2008 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2021-02-26
Överlämnad
2021-03-01
Anmäld
2021-03-02
Svarsdatum
2021-03-10
Sista svarsdatum
2021-03-10
Besvarad
2021-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Som riksdagsledamot är det viktigt att lyssna på människor som lever ute i verkligheten och som ropar på hjälp från oss förtroendevalda. I samband med digitala verksamhetsbesök tillsammans med Värmlandsbänken har vi fått tagit del av butikers verklighet, bland annat från en butiksägare som driver flera klädbutiker i Karlstad, Uddevalla, Skövde och Lidköping. Just denna butiksägare beskriver problem som stötts på när det gäller regeringens stödåtgärder som riktats till företagare under pandemin.

Jag tycker att det är viktigt att butiksägarens beskrivning av sin verklighet som näringsidkare delges regeringen men också att regeringen svarar på viktiga frågor utifrån de problembilder som beskrivs.

Här följer några delar som butiksägaren fört fram: Butiksägaren och hans kompanjon har sedan år 1998 byggt upp sin verksamhet, och de marknadsför flera kända varumärken och har expanderat successivt. Under pandemiåret 2020 tog det dock stopp över en natt och den 12 mars tappade verksamheten 60 procent av intäkterna. Butiksägaren och hans kompanjon har under året kämpat för att hålla igång verksamheten och för att få behålla personalen, men det har varit otroligt tufft. Trots korttidsarbete har man tvingats att varsla delar av personalen. Butiksägaren ansökte redan i mars om korttidsarbete (KTA) för personalen för att kunna rädda jobben.

Det som blev tydligt i processen med Tillväxtverket var att det inte har kunnat hantera det stora antalet ansökningar som kommit in på kort tid. Första omgången fungerade bra med snabba besked och ganska snabb utbetalning men sedan visade hanteringen stora brister ur ett företagarperspektiv.

Butiksägaren beskriver flera problem som han har stött på när det gäller kontakten med Tillväxtverket. Om man som företag valde att inte söka en ny period med KTA så var informationen från myndigheten mycket otydlig och otillräcklig. Då avbrottet räknades som slutredovisning av ansökan skulle företaget få 24 månaders karens innan ansökan kunde göras igen (butiksägaren hann genom ren tur upptäcka och återkalla detta).

Informationen har i efterhand rättats till, men man kan bara tänka sig hur många företag som blev drabbade av detta och därmed missade sin chans till fortsatt stöd fram till den 1 januari 2021.

Butiksägarens berättelse är inte på något sätt unik. Detta är en verklighet som många företagare får uppleva i dessa tider då de verkligen behöver råd och tillgång till stödåtgärder. Det här är inte acceptabelt. Vi måste värna om våra företagare och stötta dem på bästa sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Hur ämnar ministern verka så att informationen blir tydligare för alla företag och att all avgörande information från företagen når fram?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2008 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


Svar på fråga 2020/21:2004 Jämförelsemånad i förhållande till permitteringsmånad, 2020/21:2005 Personliga handläggare för företag hos Tillväxtverket, 2020/21:2006 Företagens rapportering till Tillväxtverket, 2020/21:2007 Ansökningar till och utbetalningar från Tillväxtverket samt 2020/21:2008 Information från Tillväxtverket till butiksägare av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint har frågat mig vilka åtgärder jag, när Tillväxtverkets bedömningar visar sig få motsatt effekt för vissa företag, ämnar vidta för att göra justeringar så att reglerna uppfyller sitt syfte, hur jag ämnar verka så att företag som söker stöd hos Tillväxtverket får en personlig handläggare att föra dialog med, vilka åtgärder jag ämnar vidta för att verkligen säkerställa att företag kan fylla i korrekta uppgifter när det gäller avstämning mot Tillväxtverket genom de rapporter som företaget ska lämna, vilka åtgärder jag ämnar vidta så att ansökningar till och utbetalningar från Tillväxtverket behandlas i snabbare takt och betalas ut inom rimlig tid, samt hur jag ämnar verka så att informationen blir tydligare för alla företag och att all avgörande information från företagen når fram.

Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

Sedan utbrottet av den pågående pandemin har regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna presenterat historiskt stora åtgärder för att bland annat begränsa smittspridningen och för att lindra effekterna för jobb och företag. Åtgärderna spänner brett och omfattar en rad områden. Bland åtgärderna finns det förstärkta stödet vid korttidsarbete, så kallad korttidspermittering.

Syftet med stödet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal genom krisen i stället för att säga upp dem och på så sätt kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Korttidspermittering kan enligt ordinarie regler beviljas som längst i nio månader i följd, därefter börjar en karenstid gälla. Genom införandet av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall som trädde i kraft den 15 februari 2021 ges arbetsgivarna möjlighet till fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete fram till och med den 30 juni 2021.

Den handläggande myndigheten Tillväxtverket har på kort tid tagit emot ett mycket stort antal ansökningar om stöd. Fram till förra veckan hade drygt 90 000 ärenden inkommit till myndigheten. De allra flesta ärendena hanteras snabbt men det finns ärenden som kräver extra kontroll. Kontroller är viktiga för att undvika fusk och se till att stöd lämnas till de företag som verkligen behöver det. Den 16 december 2020 tog regeringen emot utredare Stefan Strömbergs rapport Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset (Ds 2020:28). I samband med rapporten vidtogs åtgärder för att stärka kontrollen av bland annat stödet vid korttidsarbete. Det är viktigt att skapa ett så effektivt system som möjligt, samtidigt som vi säkerställer att medel inte går till fusk.

För att skynda på handläggningen av korttidsstödet har regeringen tillfört medel så att Tillväxtverket kunnat öka bemanningen under 2020, och i slutet av året arbetade närmare 400 personer med handläggning, kontroll och uppföljning av stödet för korttidspermittering. Tillväxtverket har i början av 2021 inlett rekrytering av ytterligare 100 personer. Myndigheten har förutom nyrekrytering gjort omprioritering av resurser inom myndigheten samt lånat in personal från andra myndigheter. För att minska handläggningstiderna och öka effektiviteten arbetar myndigheten även med att automatisera handläggningens olika delmoment så mycket som möjligt utan att tumma på rättssäkerhet och kontroll.

Tillväxtverket har därtill regelbundna dialoger med branschorganisationerna för att fånga upp frågeställningar som företagen har och arbetar kontinuerligt med förtydliganden om processerna på webben för att minska fel i ansökningar och därmed ytterligare minska handläggningstiderna.

Riksdagen har efter förslag från regeringen i Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (prop. 2020/21:83) beslutat att stödet till korttidsarbete förlängs till juni 2021. Ansökan om stöd 2021 kommer att öppna den 29 mars och det kommer att vara möjligt att söka stödet retroaktivt från den 1 december 2020. Med anledning av samma proposition har riksdagen beslutat att Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med 450 miljoner kronor.

Stockholm den 9 mars 2021

Ibrahim Baylan

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.