Industrifisket i Östersjön

Skriftlig fråga 2022/23:762 av Andrea Andersson Tay (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-09
Överlämnad
2023-06-12
Anmäld
2023-06-13
Svarsdatum
2023-06-21
Sista svarsdatum
2023-06-21
Besvarad
2023-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Det kommer allt fler larmrapporter om situationen för strömmingen i Östersjön. Senast har Dagens Nyheter i en serie artiklar skildrat det storskaliga industrifisket där fiskare från ett litet antal familjer på västkusten åker till Östersjön och fiskar upp tre fjärdedelar av den svenska fiskekvoten för sill. Fisken blir sedan fiskmjöl som dels används som foder till odlad lax, dels inom köttindustrin.

Samtidigt går det småskaliga kustnära fisket på knäna, och fiskare längs Östersjökusten vittnar om att de får upp allt mindre strömming och att de fiskar som fångas är mycket små. Bristen på strömming orsakar problem för hela ekosystemet. Sälarnas späcklager blir allt tunnare när de inte får tag på tillräckligt med strömming, vilket gör att de riskerar att frysa ihjäl.

Internationella havsforskningsrådet, ICES, rekommenderar kraftigt sänkta fiskekvoter, men svenska forskare vill gå ännu längre och införa totalstopp för trålning av strömming i Bottniska viken.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Avser ministern att vidta åtgärder i närtid, och i så fall vilka, för att åtgärda de negativa effekterna av industrifisket i Östersjön och den akuta situationen för strömmingen och det småskaliga kustfisket?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:762 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/02713 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:762 av Andrea Andersson Tay (V) Industrifisket i Östersjön

Andrea Andersson Tay har frågat mig om jag avser vidta åtgärder i närtid, och i så fall vilka, för att åtgärda de negativa effekterna av industrifisket i Östersjön och den akuta situationen för strömmingen och det småskaliga kustfisket.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar sedan förra året med ett regeringsuppdrag att på prov genomföra fiskeriförvaltningsåtgärder som motsvarar en utflyttning av trålgränsen. Myndigheten ska genomföra ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som motsvarar en utflyttning av trålgränsen för fartyg som fiskar efter pelagiska arter i Östersjön, i syfte att utvärdera effekterna på sill- och strömmingsbeståndens biomassa samt deras storleks-, bestånds- och åldersstruktur. Detta i syfte att öka kunskapen om orsakssamband och för att kunna identifiera och genomföra ändamålsenliga och vetenskapligt välgrundade åtgärder som kan återhämta bestånden av sill och strömming i Östersjön.

Regeringen har beslutat att utöka det pågående uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten att genomföra åtgärder som motsvarar att flytta ut trålgränsen till att omfatta resterande delar av det svenska territorialhavet i Östersjön. Ändringen syftar till att inkludera samtliga berörda förvaltningsområden för sill och strömming i Östersjön och medför ett helhetsgrepp kring förekommande frågeställningar. Detta är ett ambitiöst tidsbegränsat vetenskapligt projekt som förväntas innebära konkreta regleringar för det pelagiska fisket i Östersjön samtidigt som effekterna av detta utvärderas. Under den tid då det pelagiska fisket begränsas i dessa områden ska även andra orsakssamband utvärderas för att vetenskapligt försöka klargöra effekter och orsakssamband av de många faktorer som påverkar fiskbestånden och fiskets bedrivande. Havs- och vattenmyndighetens rapporterade senast i april i år statusen på genomförande av detta uppdrag.

Syftet med det utökade uppdraget är att finna förvaltningsverktyg som kan återhämta bestånden av sill och strömming i Östersjön. Inte bara vi människor använder resursen utan strömmingen spelar en central roll i Östersjöns ekosystem. En återhämtning av sill- och strömmingsbestånden leder dels till en förbättrad havsmiljösituation, dels till förbättrade möjligheter till ett fortsatt kustnära fiske och ett fiske för direkt användning som livsmedel.

Statens jordbruksverk har nyligen återrapporterat hur mottagnings- och fiskberedningskapaciteten kan förbättras i Sverige. Detta är tillsammans med tillgången till en hållbar resurs som råvara, viktigt för att kunna öka den nationella livsmedelsproduktionen av fiskprodukter, stärka beredskapen och bidra till en växande bioekonomi. Statens jordbruksverk genomför för närvarande den färdplan som de återrapporterade i mars 2023 för att främja surströmmingsindustrins råvaruförsörjning där även det kustnära fisket ingår.

Regeringen följer noga uppdragets genomförande i att finna ändamålsenliga och vetenskapligt välgrundade förvaltningsverktyg som ska kunna återhämta bestånden av sill och strömming i Östersjön och förbättra den långsiktigt hållbara förvaltningen av dessa bestånd.

Stockholm den 21 juni 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.