Hot och våld mot anställda inom vården

Skriftlig fråga 2017/18:1226 av Thomas Finnborg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2018-04-25
Överlämnad
2018-04-25
Anmäld
2018-04-26
Sista svarsdatum
2018-05-02
Svarsdatum
2018-05-08
Besvarad
2018-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I en enkät från Läkarförbundet förra året framkom att var fjärde läkare hotats under det senaste året. Hoten sker inom akutvården, psykiatrin, primärvården och barnsjukvården.

Även lärare utsätts för hot och våld. Antalet anmälningar om grovt våld och hot i skolvärlden har nästan fördubblats under de senaste fem åren.

I en lägesrapport från Kommunal från förra året uppger var femte person som arbetar i en storstadsregion att de blivit utsatta för våld. En sjättedel av räddningspersonalen anger att de någon gång under de senaste tolv månaderna blivit hotade i sin yrkesutövning.

Inom polisen är problemen välkända sedan tidigare. Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat de senaste två åren, och fyra av tio har under det senaste året blivit utsatta hot, våld och trakasserier.

En utredning om hårdare straff för så kallade blåljusbrott lämnades över till regeringen i början av året. Flera straffskärpningar föreslås för angrepp mot ambulanspersonal, räddningstjänst och polis.

Med anledning av ovanstående önskar jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser regeringen och statsrådet att vidta för att anställda inom vården ska jämställas med blåljuspersonal när det gäller hot och våld.

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1226 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)Ju2018/02680/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1226 av Thomas Finnborg (M) Hot och våld mot anställda inom vården

Thomas Finnborg (M) har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att anställda inom vården ska jämställas med blåljuspersonal när det gäller hot och våld.

Det är oacceptabelt att samhällsnyttiga funktioner som har till uppgift att hjälpa och skydda andra angrips och hindras från att fullgöra sina uppgifter. Regeringen tillsatte mot den bakgrunden förra året Blåljusutredningen som fick i uppdrag att överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner. Blåljusutredningen överlämnade ett delbetänkande i januari.

Det finns behov av att se strängare på våld och hot som riktar sig mot vårdpersonal i deras yrkesutövning. Ett sådant behov kan också finnas för andra samhällsnyttiga funktioner. Regeringen ser nu över hur ett förstärkt straffrättsligt skydd bör utformas.

Regeringen tar otryggheten, däribland angrepp mot personal inom hälso- och sjukvården, på stort allvar. Vi genomför bl.a. en historisk satsning på Polismyndigheten, arbetar för förbättrad samverkan mellan myndigheter när det gäller arbetet mot den organiserade brottsligheten och har genomfört en satsning på det brottsförebyggande arbetet. Satsningen innehåller en förstärkning av Brås nationella stöd och samordning, inrättande av regionala samordnare vid länsstyrelserna samt framtagandet av ett nationellt brottsförebyggande program. Syftet med programmet är att ge det brottsförebyggande arbetet en mer framskjuten plats i samhället där alla samhällssektorer ser sin roll och tar sitt ansvar för att minska risken för att brott begås.

Stockholm den 8 maj 2018

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.