Hot mot svensk lökodling

Skriftlig fråga 2015/16:1071 av Sten Bergheden (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-04-06
Överlämnad
2016-04-07
Anmäld
2016-04-08
Sista svarsdatum
2016-04-13
Svarsdatum
2016-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Kemikalieinspektionen har beslutat att inte bevilja dispens för ogräsmedlet Stomp, som används främst inom den svenska lökodlingen. Kemikalieinspektionen har beviljat dispens de senaste fem åren för att använda Stomp mot örtogräs.

Kemikalieinspektionens beslut om att inte bevilja dispens för Stomp är ett hårt slag mot de svenska lökodlarna. Många hade väntat sig att få dispens i år igen, och många anser att det inte finns ett bra alternativ för att ersätta Stomp. Lökodlarna måste nu i stället rensa ogräset manuellt, vilket riskerar att höja priserna. I många andra länder såsom Nederländerna och Danmark, varifrån Sverige importerar lök, gör myndigheterna en annan bedömning om Stomp och tillåter användningen. Detta gör att konkurrensförutsättningarna för den svenska lökodlingen blir sämre. 

Det är särskilt problematiskt att svenska odlare drabbas genom att svenska myndigheter gör helt andra tolkningar och inför förbud mot ett medel som är lagligt i våra grannländer. Denna problematik är något vi måste se över så att svenska odlare inte drabbas på ett så omfattande sätt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Är statsrådet beredd att på ett övergripande plan se över de svenska regelverken så att dessa inte skapar så omfattande konkurrensnackdelar för de svenska lökodlarna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1071 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/02953/JM
N2016/02954/JM
N2016/02955/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1052 av Betty Malmberg (M) Skev konkurrens som drabbar svenska lantbrukare, fråga 2015/16:1071 av Sten Bergheden (M) Hot mot svensk lökodling och fråga 2015/16:1109 av Anders Forsberg (SD) Växtskyddsmedel i jordbruk och trädgårdsnäring

Betty Malmberg har frågat mig vad jag tänker vidta för åtgärder för att svenska lantbrukare inte ska förfördelas och utsättas för skev konkurrens från andra medlemsstater i EU vid implementering av EU-direktiv i Sverige. Malmberg refererar i frågan till Kemikalieinspektionens prövning av ömsesidiga erkännanden av produktgodkännanden för växtskyddsmedel. Sten Bergheden har frågat mig om jag på ett övergripande plan är beredd att se över de svenska regelverken så att de inte skapar så omfattande konkurrensnackdelar för de svenska lökodlarna.

Anders Forsberg har frågat klimat- och miljöministern vilka åtgärder hon tänker vidta för att säkerställa att svenska jordbruket och trädgårdsnäringen fortsatt har tillgång till lämpliga och kostnadseffektiva bekämpningsmedel. Frågan har överlämnats till mig.

Kemikalieinspektionen har ansvaret för bland annat prövning av ärenden rörande bekämpningsmedel. Prövningen av produktgodkännande styrs av EU:s förordning (1107/2009) om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Syftet med prövningen är att säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön samt att förbättra den inre marknadens funktionssätt och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

Det är inte min uppgift att uttala mig om Kemikalieinspektionens tillämpning av regelverket i enskilda ärenden.

Kemikalieinspektionens beslut går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Den som har fått ett avslag på en ansökan om godkännande av ett växtskyddsmedel kan på så sätt få en prövning om Kemikalieinspektionens beslut varit korrekt i förhållande till gällande rätt.

EU-kommissionen skulle senast den 14 december 2014 lagt fram en rapport om bland annat effekterna av förordningen 1107/2009 på jordbrukets diversifiering och konkurrenskraft samt på människors hälsa och på miljön. Översynen är försenad. Mot bakgrund av översynen anordnade Näringsdepartementet tillsammans med Miljö- och energidepartementet hösten 2015 ett diskussionsmöte för svenska aktörer. Effekter på konkurrenskraften blir en viktig del av översynen, som ger möjlighet att belysa den typ av frågor som Betty Malmberg, Sten Bergheden och Anders Forsberg tar upp.

Jag tror på det svenska jordbruket och den svenska maten. Det är därför som jag och regeringen under 2016 kommer att lägga fram en proposition om en ny livsmedelsstrategi till riksdagen. Mål för arbetet med en livsmedelsstrategi är att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelsproduktionen samtidigt som de relevanta nationella miljömålen nås. Utgångspunkten i arbetet med livsmedelsstrategin är att det finns en stor potential i den svenska livsmedelsproduktionen och efterföljande led. Svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet och till regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. Ett konkurrenskraftigt jordbruk är nödvändigt för att uppnå detta vilket bl.a. förutsätter tillgång till effektiva växtskyddsmedel och metoder för ett hållbart växtskydd.

Stockholm den 26 april 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.