Till innehåll på sidan

Hemställan om kompensation för kraftigt ökade färjepriser

Skriftlig fråga 2022/23:574 av Hanna Westerén (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-18
Överlämnad
2023-04-19
Anmäld
2023-04-20
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

 

  • Den 23 februari 2023 sändes en hemställan från ordförande i regionstyrelsen i Region Gotland, Meit Fohlin, till regeringen (fem olika statsråd), rörande de exceptionella prisökningarna i gotländsk färjetrafik och det akuta behovet av att kompensera resenärer och fraktköpare. Hemställan avslutas som följer: "Sammantaget hemställer vi om ett stöd motsvarande 244–258 miljoner kronor per år. För detta tar vi bland annat stöd i EU-fördraget, artikel 174, som handlar om att minska skillnaderna mellan olika regioners förutsättningar och om att överbrygga geografiska hinder för öar."

    Gotlands behov omnämndes inte med ett ord i det budgetförslag som i går landade på riksdagens bord, varför här bifogas en kort påminnelse om Gotlands förutsättningar.

    Det senaste året har priserna i Gotlandstrafiken ökat med närmare femtio procent, för såväl resenärer som gods. Effekterna för människor boende i landets enda ö-region är långtgående, och redan nu märks stora svårigheter med in- och utpendling, liksom för näringsverksamheter av skilda slag att uppnå lönsamhet samt att behålla och rekrytera medarbetare. Ur totalförsvarssynpunkt är det mycket olyckligt givet Gotlands strategiska läge i Östersjön men också i termer av försörjningsförmåga, då Gotland står för cirka 5 procent av svensk livsmedelsproduktion. Trots de uppräknade konsekvenserna har hemställan fortfarande inte genererat någon synlig reaktion från regeringen. 

    Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

    När avser statsrådet att svara på Region Gotlands hemställan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:574 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/02309, LI2023/02310, LI2023/02313, LI2023/02314, LI2023/02315 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och b ostadsminister Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:572, 2022/23:573, 2022/23:574, 2022/23:575 och 2022/23:576 av Hanna Westerén (S)

Hemställan om kompensation för kraftigt höjda färjepriser

Hanna Westerén har frågat finansministern, försvarsministern, landsbygdsministern, ministern för civilt försvar och mig när regeringen avser att svara på Region Gotlands hemställan med anledning av prisökningarna i gotländsk färjetrafik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Färjetrafiken till Gotland är en förutsättning för god tillgänglighet till och från ön och är central för det gotländska näringslivet. Färjetrafiken utgör också en länk i totalförsvarets verksamhet.

Sverige befinner sig i ett läge där hushållens och företagens ekonomi pressas hårt av bland annat höga priser på drivmedel, vilket bland annat har medfört att Destination Gotland höjt sina priser.

Destination Gotland fick cirka 150 miljoner kronor extra för 2022 som kompensation för ökade bränslekostnader enligt gällande trafikavtal och regeringen har i samma syfte tillskjutit 50 miljoner kronor extra i statens budget för 2023. Trafikavtalet har tecknats mellan Trafikverket och bolaget. Vi kan nu se att gaspriserna gått ner kraftigt, vilket ger förutsättningar för att också kunna återspeglas i sänkta biljettpriser.

Jag kommer noggrant följa händelseutvecklingen i det besvärliga läge som svensk ekonomi nu befinner sig i.

Stockholm den 25 april 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.