Till innehåll på sidan

Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken

Skriftlig fråga 2019/20:2003 av Jörgen Berglund (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-08-20
Överlämnad
2020-08-20
Anmäld
2020-08-27
Svarsdatum
2020-09-03
Sista svarsdatum
2020-09-03
Besvarad
2020-09-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I en hemställan från Försvarsmakten till regeringen daterad den 17 augusti 2020 (Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag 2021) vill Försvarsmakten att 21 kap. 7 § miljöbalken ändras så att kravet på yttrande från domstolen tas bort och överlämnande i stället sker direkt till regeringen, samt att det ska författningsregleras att ärenden om tillstånd som rör Försvarsmaktens verksamhet ska handläggas skyndsamt hos länsstyrelsen.

Bakgrunden till hemställan har sin grund i de långa handlingstiderna för att miljöpröva militär verksamhet på övnings- och skjutfält samt flygplatser. När försvaret av Sverige ska stärkas och det ställs krav på tillväxt medför det att krigsförbanden behöver nyttja övnings- och skjutfälten i större utsträckning än i dag.

Detta innebär att många av Försvarsmaktens tillstånd att bedriva verksamhet vid övnings- och skjutfält måste omprövas. Tillståndsprövning eller omprövning enligt miljöbalken är en mycket tidskrävande och arbetskrävande process.

Med anledning av detta önskar jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Överväger ministern att ta initiativ till att ändra i miljöbalken samt göra de författningsändringar som Försvarsmakten hemställer om?

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2003 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)M2020/01264/

Me

Miljödepartementet

Miljö- och klimatminister

n

samt vice statsminister

n

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:2003 av Jörgen Berglund (M)
Hemställan från Försvarsmakten angående ändring i miljöbalken

Jörgen Berglund har frågat försvarsminister Peter Hultqvist om försvarsministern överväger att ta initiativ till att ändra i miljöbalken samt göra de författningsändringar som Försvarsmakten har hemställt om. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Den 17 juli 2020 inkom Försvarsmakten med ett kompletterande budgetunderlag för 2021. I kompletteringen föreslår Försvarsmakten bland annat att 21 kap. 7 § miljöbalken ska ändras så att kravet på yttrande från domstolen tas bort och att överlämnande istället ska ske direkt till regeringen. Försvarsmakten föreslår även en författningsreglering som innebär att ärenden om tillstånd, som rör Försvarsmaktens verksamhet, ska handläggas skyndsamt hos länsstyrelsen.

Försvarsmaktens övnings- och skjutfält miljöprövas i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. I miljöbalken finns det en fastlagd ordning för hur miljöprövning som rör bl.a. Försvarsmakten ska ske. Om ett mål hanteras av mark- och miljödomstolen ska den enligt 21 kap. 7 § miljöbalken överlämna målet med eget yttrande till regeringen för prövning.

Försvarsmaktens kompletterande budgetunderlag bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 3 september 2020

Isabella Lövin

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.