Hastigheter vid bärgning av fordon

Skriftlig fråga 2015/16:1102 av Edward Riedl (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-13
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trafikolyckor och fordonshaverier kräver ofta att ett eller flera fordon behöver bärgas bort från olycksplatsen. Det ska ske så snabbt och smidigt som möjligt då stillastående fordon utgör en trafikfara och riskerar att stoppa upp övrig trafik på den berörda vägsträckan.

I dag är det inte tillåtet för en bärgningsbil att transportera fordon i högre hastigheter än 40 kilometer per timme. Ofta måste transporten ske på vägar med betydligt högre tillåten hastighet än så, vilket gör att bärgningsbilen kan utgöra en trafikfara. Trots att bärgningsbilarnas fordon blivit allt bättre har inte regelverket förändrats. I länder som Storbritannien, Tyskland och Norge är det tillåtet att köra betydligt snabbare än 40 kilometer per timme med en lastad bärgningsbil. Under 2013 föreslog Transportstyrelsen att reglerna skulle ändras och att 80 kilometer per timme skulle bli den högsta tillåtna hastigheten.

Med anledningen av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ för att förändra den högsta tillåtna hastigheten för bärgning av fordon? 

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1102 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/02781/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1102 av Edward Riedl (M) Hastigheter vid bärgning av fordon

Edward Riedl har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att förändra den högsta tillåtna hastigheten för bärgning av fordon.

Transportstyrelsen inkom 2013 med en framställan om flera ändringar i både trafikförordningen och vägmärkesförordningen. Ett av förslagen gäller att höja den högsta tillåtna hastigheten från 40 till 80 kilometer per timma för bärgningsbil i samband med bärgning av ett annat fordon, under förutsättning att den ena hjulaxeln hissas upp och låses fast.

Framställan har remitterats och remissinstanserna har yttrat sig över de olika förslagen. I nuläget behandlas de olika förslagen i framställan tillsammans med remissinstansernas synpunkter inom Regeringskansliet. Tyvärr har det arbetet dragit ut på tiden på grund av att olika EU-ärenden varit i behov av att prioriteras med förtur. Förhoppningen är dock att arbetet snarast ska kunna slutföras.

Stockholm den 20 april 2016

Anna Johansson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.