Handelsavtal

Skriftlig fråga 2022/23:688 av Lorena Delgado Varas (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-16
Överlämnad
2023-05-17
Anmäld
2023-05-22
Svarsdatum
2023-05-24
Sista svarsdatum
2023-05-24
Besvarad
2023-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

Sedan ett tag tillbaka är många av de handelsavtal som EU har arbetat med i slutskedet av sin process. Det gäller bland annat avtalen med Chile, Mercosur och Kina. Alla dessa avtal har på olika sätt blivit kritiserade, och stora problem finns i handelsrelationerna som ännu inte är lösta.

I fallet Mercosuravtalet har miljö-, urfolks-, småbrukarorganisationer och fackliga organisationer kritiserat avtalet. Dessutom är flera länder inte villiga att skriva under avtalet med den utformning det har i dag. Avtalet kommer att leda till utökad produktion av livsmedel i Mercosurländerna, vilket i sig kommer att leda till fortsatt skogsskövling och kontaminering av vatten och mark samt urholka urfolkens rättigheter än mer. Ett tydligt exempel är hur avtalet öppnar upp för export av EU-förbjudna bekämpningsmedel; om ett medel är förbjudet i Europa på grund av sin toxicitet ska det inte heller exporteras till tredje land. Avtalet är inte heller utformat för att uppmuntra vidareförädling eller för att stärka miljö- och klimatarbetet, vilket borde vara en grund för handelsavtal i stället för att man cementerar existerande produktionsformer och maktförhållanden.

Efter många år av förhandlingar finns sedan 2020 ett principavtal om investeringar mellan EU och Kina på plats kallat Comprehensive Agreement on Investment (CAI). EU-parlamentet valde dock 2021 att frysa ratificeringen på grund av bristande mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet anser att Sverige bör vara kritiskt till denna typ av frihandelsavtal. Avtalet har mött en omfattande kritik, bland annat från Europafacket Etuc och en lång rad andra fackliga människorättsorganisationer, för att åtaganden om mänskliga rättigheter är alltför vaga.

Den chilenska regeringen har gjort sig skyldig till omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Den stora ekonomiska ojämlikheten, diskrimineringen av urfolk, miljöförstöringen och försäljningen av vattenrättigheter är inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Detta associeringsavtal borde ha använts som ett verktyg att driva utvecklingen i Chile i en mer demokratisk bana än vad som nu är fallet, i synnerhet då EU har i åtanke att säkra en del av mineralförsörjningen genom exploatering av bland annat litium. Om de ska säkra vår försörjning måste vi bidra till att inte bara säkra de lokala samhällenas välstånd utan även möjligheterna för vidareförädling.

Vänsterpartiet menar generellt att Sverige inte ska ingå i internationella handelsavtal vars effekt förvärrar klimatkrisen och bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Johan Forssell:

 

Var i processen står regeringen med handelsavtalen med Mercosur, Chile och Kina, och planerar statsrådet och regeringen att vidta åtgärder med anledning av problemen som nämnts ovan?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:688 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)

UD2023/07346 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:688 av Lorena Delgado Varas (V)
Handelsavtal

Lorena Delgado Varas har frågat mig var regeringen står i processen med handelsavtalen med Mercosur, Chile och Kina, och om regeringen planerar att vidta några åtgärder mot bakgrund av den problembeskrivning som Delgado Varas återger.

Regeringen stöder ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur. Det utgör ett tydligt åtagande om en regelbaserad internationell handel. Det finns flera goda skäl till ett avtal. Dels positiva ekonomiska effekter som ett avtal skulle medföra för båda regionerna dels vore avtalet ett exempel på hur EU:s handelspolitik kan användas som ett verktyg för en hållbar utveckling. Avtalets hållbarhetskapitel är bland de mest ambitiösa hittills bland EU:s färdigförhandlade avtal. Som exempel var ett av EU:s krav för att gå vidare med Mercosuravtalet att alla parter förbinder sig att respektera och effektivt genomföra Parisavtalet. Viljan att få till stånd ett avtal med EU var delvis orsaken till att Brasilien valde att inte träda ur Parisavtalet. På så vis har EU:s handelspolitik redan haft en positiv effekt. Genom avtalet får EU dessutom en plattform att följa upp dessa åtaganden, liksom att påverka Mercosurländernas klimat- och miljöpolitik i allmänhet. För närvarande diskuterar också EU-kommissionen och Mercosurländerna ett så kallat tilläggsinstrument till avtalet, vilket skulle klargöra parternas åtaganden inom miljö- och hållbarhet samt hur avtalets hållbarhetskapitel ska implementeras och följas upp.

Regeringen välkomnar att en politisk överenskommelse nåddes i december 2022 i förhandlingarna om det moderniserade associeringsavtalet mellan EU och Chile. Utöver avtalets geopolitiska betydelse kommer de förstärkta handelsförbindelserna att gynna båda sidor ekonomiskt. Avtalet, som innehåller ett särskilt hållbarhetskapitel med skrivningar om miljö, mänskliga rättigheter, sociala villkor och jämställdhet, kommer ytterligare stärka EU:s och Sveriges dialog med Chile i dessa frågor. Avtalet genomgår för närvarande en rättslig granskning och ska därefter översättas. EU-kommissionens förhoppning är att avtalet ska kunna undertecknas under innevarande år.

Vad gäller investeringsavtalet mellan EU och Kina CAI (Comprehensive Agreement on Investments) beklagar regeringen de kinesiska sanktioner som infördes mot aktörer i EU, inklusive i Sverige, och mot ledamöter i Europaparlamentet bara några månader efter att principöverenskommelsen slutits i december 2022. Regeringen har noterat Europaparlamentets resolution som framhåller att diskussionerna om ratificering av CAI har frysts på grund av sanktionerna. För närvarande saknas det förutsättningar för att slutföra ratificeringsprocessen. Sverige och EU kommer fortsatt att driva en kraftfull politik för ökad öppenhet och en stärkt respekt för mänskliga rättigheter i Kina. Att folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna upprätthålls berör hela det internationella samfundet.

Ökat samarbete, ökad handel, öppenhet och investeringar bidrar till tillväxt och utveckling. Detta är centralt för att lyfta människor ur fattigdom, skapa ekonomisk tillväxt, jobbtillfällen, en hållbar utveckling och klara den gröna omställningen. Att EU fortsatt ingår nya, moderna och hållbara frihandelsavtal, som vilar på respekt för de mänskliga rättigheterna, är därför en prioriterad fråga för regeringen.

Stockholm den 24 maj 2023

Johan Forssell

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.